Teknologitrender

Teknologitrender kan ha betydning for transportsektoren, og det er viktig at vi legger disse til grunn for utredninger og utviklingsprosjekter.

Rapport om teknologitrender

SINTEF har utarbeidet en rapport om teknologitrender på mellomlang og lang sikt som dekker både generelle teknologitrender og trender som forventes å ha spesifikk betydning for transportsektoren. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Jernbanedirektoratet, de øvrige transportetatene og Avinor.

Rapporten er en generell beskrivelse av teknologitrender som kan ligge til grunn for etterfølgende mer spissede utredninger og/eller utviklingsprosjekt. Dermed behøver ikke hver enkelt utredning å starte med sin egen gjennomgang av teknologitrender, men kan heller bruke ressursene på å jobbe videre fra et felles startpunkt. Rapporten vil derfor være nyttig for mange av de prosessene som skal gjennomføres på kort og litt lengre sikt.

Rapport for trendovervåkning

Jernbanedirektoratet har i prosjektet «Trendovervåkning – Overvåkning av trender, drivkrefter og utviklingstrekk» jobbet med nye metoder for på kvantitativt vis redusere usikkerhet.

Prosjektet har gjennom fire parallelle delprosjekter levert resultater som er med på å håndtere usikkerhet og supplere eksisterende arbeidsmetoder med ny kunnskap. I tillegg er det foreslått en metode for trendovervåkning.