Lanserer ny strategi for godstrafikken

– Vi lanserer en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer. Vi ser at jernbanen kan utvikle løsninger som både er kommersielt og samfunnsøkonomisk forsvarlig. Det vil bidra til å overføre gods fra veg til bane, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Godstog på Dovrebanen nord for Oppdal. (Foto: Njål Svingheim)
Godstog på Dovrebanen nord for Oppdal. (Foto: Njål Svingheim)

Strategien er utviklet i samarbeid med næringslivet og gis som innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029, som skal legges frem til våren.

– Kjernen i godsstrategien er på kort sikt å øke utnyttelsen av og ytelsen på det nettverket vi har. På lengre sikt ønsker vi å utvikle jernbanen til et mer fleksibelt nettverk enn dagens linjesystem, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Spesifikk satsing - klart markedsbehov
Mange tiltak er allerede satt i verk. Satsningen rettes inn mot spesifikke områder hvor det eksisterer et klart markedsbehov for jernbanens tjenester og hvor det er kommersielt grunnlag for å utvikle et konkurransedyktig togtilbud:

 • Kombitransporten: Raskt sikre konkurransedyktige løsninger
 • Industrigods: Få industrigodset tilbake på jernbane
 • Skognæringen: Utvikle fremtidsrettede løsninger for skognæringen
 • Internasjonale godsstrømmer: Forbedre linjer til Sverige og Europa

Lønnsomt for samfunnet
En målrettet satsing på gods på jernbane er lønnsomt for samfunnet. I samferdselsetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-2029 er det anslått at en godssatsing på 20,2 mrd. kr. i perioden vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Pågående utredninger av konkrete tiltak viser et betydelig verdiskapningspotensiale innen godstransport på jernbane:

 • Alnabru: Planlegge og påbegynne første byggetrinn for å sikre stabilitet, effektivitet og kapasitet
 • Terminalen i Bergen: Oppgradere terminalen for økt effektivitet og kapasitet
 • Multi-funksjonell terminal Oslo nord/Hauerseter: Ny kombi-, vognlast- og tømmerterminal
 • Godskonsept Vestfold-Telemark: Realisere regionalløsning for gods på bane
 • Terminalløsning Drammen: Realisere en ny terminalløsning i Drammen
 • Terminaltiltak Nordlandsbanen: Tiltak for å øke markedstilbud for industrigods og fisk
 • Terminaler for Skognæringen: Nye og relokaliserte tømmerterminaler
 • Kryssingsspor: En pakke linjetiltak for å realisere flere lengre tog og robustisering av banene

Følgende tiltak er av strategisk avgjørende betydning og må prioriteres for utredning og planarbeid i første NTP-periode:

 • Elektrifisering Hamar-Elverum-Kongsvinger
 • Tilsvinger i Elverum og Kongsvinger
 • Ny terminal Trondheim
 • Ny multi-funksjonell terminal Østfold
 • Kapasitetsøkende tiltak Ski-Sarpsborg
 • Kan overføre 1,75 millioner tonn fra veg

– Med det utgangspunktet vi har i nettverk og løsninger ser vi at det er realistisk å utvikle en jernbane som tar en sterkere rolle i godstransporten enn i dag, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
Jernbanen kan realistisk ta 10 millioner tonn mer i 2030. 1,75 millioner tonn av dette overføres fra veg. Godsstrategien er bygget opp rundt fire hovedelementer av tiltak, med underpunkter:

 • En pålitelig og punktlig jernbane
  • Vedlikehold og fornying av infrastrukturen – felles satsning med persontrafikken
  • Planlegging og styring av trafikk – bedre planlegging og operativ styring av trafikk
  • Beredskap og avvikshåndtering – operativ kapasitet og prosesser
 • Kapasitet og effektivitet i fremføringen
  • Kryssingsspor og dobbeltspor – øke kapasitet og toglengder, og redusere fremføringstid
  • Lengre tog – ruter og løsninger for lengre tog opp mot 650 – 740 m
  • Optimaliserte godsruter – optimal utnyttelse og redusert fremføringstid
 • Tilgjengelige og effektive terminaler
  • Terminalstruktur – etablering av nye terminaler
  • Terminalkapasitet – oppgradering og utvidelse av eksisterende terminaler
  • Effektiv terminaldrift – løsninger som effektiviserer terminaldriften
 • Et utvidet og sammenkoblet nettverk
  • Nye banekoblinger – bygging av nye spor og baner, herunder tilsvinger
  • Elektrifisering – elektrifisering av strekninger av særskilt viktighet for gods
  • Havne-, side- og industrispor – knytte jernbanen til store godsstrømmer

Lenke til rapporten: Godsstrategi for jernbanen