Statsbudsjettet 2017: Høg aktivitet og store planoppgåver

God framdrift på jernbaneprosjekta som er i gang. Høg aktivitet i vedlikeholdat og planleggingsmidlar for å leggje til rette for mogeleg oppstart av fleire nye prosjekt i 2018. Dette vert det lagt det opp til i statsbudsjettet for neste år. Bygginga av Follobanen går for fullt og tek neste år nesten halvparten av investeringane i jernbanen.

I september 2016 starta fullprofilboringa inne i tunnelen på Follobanen. I 2017 år går byggijnga for fullt. (Foto: AGJV)
I september 2016 starta fullprofilboringa inne i tunnelen på Follobanen. I 2017 år går byggijnga for fullt. (Foto: AGJV)

-Eg er glad for at regjering legg opp til eit fortsatt høgt aktivitetsnivå innan vedlikehald og fornying av det eksisterande jernbanenettet, seier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Til investeringar vert det lagt opp til at det i 2017 blir løyvingar på same nivå som i 2016. Både anlegget av Follobanen (Oslo - Ski), Farriseidet - Porsgrunn på Vestfoldbanen og Arna - Bergen vil ha optimal framdrift. Samstundes skal det brukast nesten 1,5 milliardar kroner til detaljplanleggjing med sikte på mogeleg byggjestart av nye prosjekt i 2018.

Det vil bli gjennomført åtgjerder for godstrafikken på Heggstadmoen i Trondheim og på Alnabru i Oslo, medan tiltaka på Holmen i Drammen skal takast i bruk i desember 2016. På Ofotbanen vert det bygd eit nytt kryssingsspor ved Djupvik, medan vidare utvidingar i Narvik skal planleggjast.

Regjeringa si pressemelding om jernbane i statsbudsjettet 2017

Kontaktperson for pressa: kommunikasjonssjef Svein Horrisland: 916 55155