Tildelingsbrevet: 19,7 milliarder til jernbane i 2017

Jernbanedirektoratet har mottatt sitt første tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet. Jernbanedirektoratet skal bidra til at sektoren i større grad styres på effekter og mindre grad på tiltak.

(Foto: Njål Svingheim)

 

I tildelingsbrevet blir målene for jernbanesektoren trukket opp og prioriteringer og krav for 2017 definert. Jernbanedirektoratet skal være det koordinerende leddet i jernbanesektoren. Direktoratet skal på en effektiv måte forvalte og utvikle kjøpet av persontransporttjenester med tog og infrastrukturtjenester i tråd med overordnede transportpolitiske mål, heter det i tildelingsbrevet. Jernbanedirektoratet skal i 2017 sørge for at det kan dokumentere egen effektivitet og legge grunnlaget for å sammenligne denne med andre virksomheter og over år. Jernbanedirektoratet må i 2017 legge stor vekt på å inngå kjøpsavtaler som er basert på effektivitet hos leverandørene, og på å sikre at leverandørene kan dokumentere egen effektivitet og utviklingen i denne, heter det videre.

Det trekkes opp hovedmål innenfor disse områdene:

  •  Framkommelighet
  • Trafikksikkerhet
  • Miljø
  • Universell utforming

Tildelingsbrevet gir en detaljert gjennomgang av mål, ansvarsfordeling og roller i jernbanesektoren.