Bred støtte til Grenlandsbanen

Høringen om KVU Grenlandsbanen er nå behandlet og oppsummert. Gjennomgangen av uttalelsene viser at det er bred støtte til bygging av Grenlandsbanen og til den anbefalte løsningen.

 Oversiktsbilde mot Porsgrunn og Brevik. I forgrunnen ses traseen for ny Vestfoldbane Farriseidet - Porsgrunn. (Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR)

Oversiktsbilde mot Porsgrunn og Brevik. I forgrunnen ses traseen for ny Vestfoldbane Farriseidet - Porsgrunn. (Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR)

Høringen om KVU Grenlandsbanen er nå behandlet og oppsummert. Gjennomgangen av uttalelsene viser at det er bred støtte til bygging av Grenlandsbanen og til den anbefalte løsningen.

- Høringen viste at prosjektets arbeid med tett involvering av interessentene i Grenland/Telemark og nabofylkene har vært nyttig, sier leder for utredningen, Jarle Jarleson Vaage i Jernbanedirektoratet -Vi har fått svært verdifulle innspill fra kommunene for å kunne utvikle konseptene best mulig og koble KVUen mot fremtidige utviklingsbehov lokalt. Vi antar det er derfor vi nå opplever så god støtte om anbefalte konsept. Høringen viste også at både Kragerø og Gjerstad har ønske om å få plassert stasjon for Grenlandsbanen i sin kommune. Her har utredningen valgt å legge økonomiske kriterier til grunn og basert seg på markedsanalysene. Dette utelukker ikke at man kan opprette lokaltogstopp flere steder for lokale/regionale togtilbud, sier Vaage.

KVU Grenlandsbanen ble sendt på offentlig høring i perioden 5.7.2016 til 31.10.2016. Enkelte høringsparter fikk forlenget frist til 1.12.2016. Det kom inn totalt 39 uttalelser. Sammenstilling og behandling av uttalelsene ble ferdig i januar 2017, og høringsdokumentet og alle uttalelsene i sin helhet er oversendt Samferdselsdepartementet.   Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre politiske behandlingen av prosjektet. Etter opprettelsen av Jernbanedirektoratet og Bane NOR 1.1.2017 videreføres dette prosjektet i Jernbanedirektoratet.

Fakta:

  • Jernbanedirektoratet anbefaler sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i konseptvalgsutredningen (KVU) for Grenlandsbanen
  • Reisetiden Oslo-Kristiansand kan bli redusert til 3 timer og 23 minutter
  • Antallet reisende med tog vil øke betraktelig •Grenlandsregionen vil bli styrket
  • Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når  ringvirkningene regnes med