Vil nytte 400 millionar ekstra til fornying av jernbanen

Bane NOR vil etter avklaringar med Jernbanedirektoratet nytte 400 millionar ekstra til fornyingsarbeidet i 2017. Dermed vil over to milliardar kroner nyttast i 2017 til å betre standarden på jernbanenettet.

Fornying av den 103 meter lange brua over Otta på Dovrebanen.(Foto: Njål Svingheim)
- Vi er veldig glade for at vi fikk til dette. Det tyder at vedlikehaldsetterslepet ikkje kjem til å auke og at dei reisande vil oppleve fortsatt betring av standarden på norsk jernbane, seier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

- Direktoratet har lagt til rette for at Bane NOR kan sjå heilskapeleg på avtalane og ntte midla på eit meist mogeleg effektivt sett, seier direktør for infrastrukturavtalar i Jernbanedirektoratet, Per Arne Fredriksen. I tillegg er ein del av avtalane fleirårige og i sum gjer dette at Bane NOR kan gjere nokre  forskyvingar utan at dette får konsekvens for tidsfrister eller kostnadar. - Dette gjev mogelegheiter og er slik jernbanereforma er tenkt å verke, seier Fredriksen.

Fornyingsprosjekter er arbeider som i all hovudsak vert sett ut i entreprenørmarknaden. Fornyinge av jernbanen innebér å bringe banestrekningar opp til same standard som om dei er nye. Det er eit viktig grep for å betre punktlegheita og gjere banestrekningane meir robuste slik at dei mellom anna tåler vanskelege vértilhøve betre. Eksempel på større fornyingsarbeider kan vere ballastreins, dreneringsåtgjerder, og utskifting av kontaktleidningsanlegg.
Kontaktleidningsanlegget på Jærbanen ble ferdig fornya i 2016. (Foto: Njål Svingheim)