Byvekstavtale for Bergen er signert

Byvekstavtalen for Bergen er nå signert og dermed er det klart for investeringer på 11 milliarder kroner fram til 2023. Avtalen innebærer sterk styring av arealbruken og partene har forpliktet seg til at bilbruken ikke skal øke.

 Fungerende fylkesordfører i Hordaland Pål Kårbø, Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, Fylkesmann Lars Sponheim. (Foto: Cecilie Bjørlykke)
Prosjektene i byvekstavtalen finansieres med statlige midler, fylkeskommunale midler og brukerfinansiering (bompenger). Totalt skal det investeres for om lag 11 milliarder kroner i avtaleperioden (2017-2023). Av disse bidrar staten med 6 milliarder, inkludert 50 prosent av kostnaden for Bybanen til Fyllingsdalen. Statens halvdel av bybanen til Fyllingsdalen utgjør per nå 3,1 mrd. 2016-kroner. De lokale partene har finansieringsansvaret for den andre halvdelen. For Jernbanedirektoratet er det særlig avhengighetene mellom Bybanen, modernisering av Nygårdstangen og utbygging mellom Bergen – Fløen som må avklares i første del av avtaleperioden.

Ved signering la byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti og fungerende fylkesordfører i Hordaland Pål Kårbø vekt på den brede politiske enigheten som ligger til grunn for avtalen. Vegdirektøren beskrev forhandlingene som krevende men gode, og var svært fornøyd med av avtalen er kommet i havn. Jernbanedirektøren beskrev byvekstavtaler som et godt arbeidsverktøy for å få til en ønsket utvikling, og at avtalen som nå er inngått gir en god plattform for neste forhandlingsrunde. Statssekretær Jens Frølich Holte fra Samferdselsdepartementet pekte på bybanen og dens rolle som motor i byutviklingen da han fikk overlevert avtalen.  Statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreket at inngåelsen av byvekstavtaler gir retning for hvordan byene våre skal vokse og at det å se arealplanlegging og transport i sammenheng, slik avtalen legger opp til, er avgjørende.  

Avtalen gjelder for perioden 2017-23, og er første generasjons byvekstavtale. Gjennom avtalen har partene forpliktet seg til nullvekst i personbiltrafikken. Avtalen omfatter sterk styring av arealutviklingen og en tiltakspakke som samlet skal redusere bilbruk.  Allerede neste år skal avtalen reforhandles i tråd med NTP 2018-29.  Byvekstavtalen for Bergen ble signert 28. juni 2017.