Byvekstavtale for Bergen er signert

Byvekstavtalen for Bergen er nå signert og dermed er det klart for investeringar på 11 milliardar kroner fram til 2023. Avtala innebér sterk styring av arealbruken og partane har forplikta seg til at bilbruken ikke skal auke.

 Fungerande fylkesordførar i Hordaland Pål Kårbø, Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, Fylkesmann Lars Sponheim. (Foto: Cecilie Bjørlykke)
Prosjekta i byvekstavtalenvert finansiert med statlege midlar, fylkeskommunale midlar og brukerfinansiering (bompengar). Totalt skal det investerast for om lag 11 milliardar kroner i avtaleperioden (2017-2023). Av desse bidreg staten med 6 milliardar, inkludert 50 prosent av kostnaden for Bybanen til Fyllingsdalen. Statens halvdel av bybanen til Fyllingsdalen utgjer per nå 3,1 mrd. 2016-kroner. De lokale partane har finansieringsansvaret for den andre halvdelen. For Jernbanedirektoratet er det særleg avhengigheita mellom Bybanen, modernisering av Nygårdstangen og utbyggjing mellom Bergen og Fløen som må avklarast i fyrste del av avtaleperioden.

Ved signering la byråd for byutveikling Anna Elisa Tryti og fungerande fylkesordførar i Hordaland Pål Kårbø vekt på den breie politiske eninga som ligg til grunn for avtala. Vegdirektøren omtala tingingane som krevjande men gode, og var særs nøgd med at avtala er komen i hamn. Jernbanedirektøren la vekt på byvekstavtalar som eit godt arbeidsverkty for å få til ei ønska utvekling, og at avtala som nå er inngått gjev ei god plattform for neste runde med tingingar. Statssekretær Jens Frølich Holte frå Samferdselsdepartementet peika på bybanen og dens rolle som motor i byutveklinga då han fekk overlevert avtala.  Statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreka at inngåinga av byvekstavtalar gjev retning for korleis byane våre skal vekse og at det å sjå arealplanleggjing og transport i samanheng, slik avtalen legg opp til, er avgjerande.  

Avtala gjeld for perioden 2017-23, og er fyrste generasjons byvekstavtale. Gjennom avtala har partane forplikta seg til nullvekst i personbiltrafikken. Avtala omfattar sterk styring av arealutviklinga og ei tiltakspakke som samla skal redusere bilbruk.  Allereie neste år skal avtala reforhandlast i tråd med NTP 2018-29.  Byvekstavtala for Bergen blei signert 28. juni 2017.