Store muligheter for mer gods på bane i Østfold

Næringslivet i Østfold består av både store industribedrifter og nasjonale engrosbedrifter med omfattende behov for transport. Daglig krysser 2700 lastebiler svenskegrensen ved Svinesund. En studie utført i regi av bedriftene i fylket viser at ved å slå sammen gods fra flere aktører kan mye av dette fraktes med jernbane.

Godstog på Østfoldbanen. (foto: Njål Svingheim)

 

I dag er det hovedsak treforedlingsbedriftene i Halden og Sarpsborg som er store brukere av jernbanetransport i Østfold. Men en studie som næringslivet i Østfold har fått utført i samarbeid med Jernbanedirektoratet viser at det er store muligheter for å få mer gods og flere typer gods over på jernbane i framtida. Ny teknologi og bedre rammebetingelser må på plass for å få til dette og det pekes i studien på en del tiltak som må på plass for å legge til rette for dette. Dette er interessant og viser hvor store muligheter jernbane har dersom vi klarer å bedre rammebetingelsene for godstransport ut i Europe, sier Roger Kormeseth jobber i Jernbanedirektoratet med å styrke godstransporten.

Arbeidet er utført som en forstudie der 40 Østfold-bedrifter er spurt ut om deres transportbehov og hvordan transportene deres utføres i dag. Markedsanalysen viser at det i første rekke er behov for en jernbaneterminal som kan håndtere industrigods og som er knyttet direkte opp mot ScanMed-korridoren. Scandinavian-Mediterranien Rail Freight Corridor (ScanMed) inngår i EUs nettverk av jernbanegodskorridorer som skal legge bedre til rette for bruk av jernbane på lange distanser i Europa.

Terminal ved Halden Den beste beliggenheten for en slik terminal vil ifølge analysene være i nærheten av Halden. Det pekes på at terminalen på Berg vil være et egnet sted for en slik utbygging da den ligger sentralt til både i forhold til industribedriftene og E6. Ved Berg er det allerede en terminal med en viss jernbaneaktivitet og stedet har store og egnede arealer for videreutvikling til større jernbaneterminal og logistikksenter. En slik terminal må legges til rette for alle former for godstog, det vil si både kombinerte transport (konteinere og semihengere), vognlast-  og systemtog. Det pekes i studien særlig på at en slik godsterminal må legges godt til rette for opplasting av seminhengere på tog. Allerede i dag kjører Østfoldindustrien lastebiler til godsterminaler i Sverige og Tyskland for overføring til jernbane der. Dette vil kunne lastes på jernbane helt fra Østfold om forholdene legges bedre til rette.

Det pekes også på at den bratte Tistedalsbakken på Østfoldbanen ut fra Halden mot Kornsjø er et hinder for å kjøre tog med effektive togvekter. Her anbefales det at staten ved Jernbanedirektoratet stiller et hjelpelokomotiv i Halden fritt til disposisjon for godstogene slik at denne ulempen overvinnes. I tillegg til en ny og større terminal ved Halden anbefaler studien også at dagens terminal på Rolvsøy mellom Fredrikstad og Sarpsborg opprettholdes og at det vurderes en ny terminal for tømmer og skogprodukter ved Askim på Østre linje.

Rammebetingelser Det er også flere rammebetingelser som må oppfylles for at mulighetene for overføring av gods fra veg til bane skal lykkes. Her er noen:

  • Terminalen ved Halden må også være et logistikksenter slik at varer kan mellomlagres der
  • Endringer i rammebetingelsene for å styrke jernbanetransport i forhold til vegtransport vil ha direkte innflytelse på potensialet
  • Ny teknologi for lasting og lossing av semitrailere på tog er helt nødvendig
  • Framtidig struktur forandre baneterminaler på Østlandet
  • Rammebetingelser for godstransport på jernbane mht kapasitet og transporttid

-Konklusjonen i forstudien er at potensialet i høy grad er til stede og at dette handler om å skape løsninger som styrker banekorridoren sørover til Europa, sier Roger Kormeseth. Nå skal arbeidet fra forstudien tas videre i et hovedprosjekt for å gjøre det tydelig hvor man bør starte det praktiske arbeidet.

Forstudien er finansiert av Østfold fylkeskommune, Borregaard ASA, Nexans Norge AS, Norske Skog Saugbrugs AS og Borg Havn IKS.

Rappporten er vedlagt her.

Hjelpelok: I Halden var det tidligere vanlig med stasjonering av hjelpelok for å skyve tunge godstog opp Tistedalsbakken. Dette er igjen et aktuelt tiltak. (Foto Njål Svingheim)