Utsatt frist for handlingsprogram for jernbanesektoren

Fristen for å sende jernbanesektorens handlingsprogram for 2018 – 2023 på høring er utsatt til 6. april 2018. Samferdselsdepartementet forutsetter at dette ikke fører til utsettelser av prosjekter i NTP.

Koordinering og planlegging av fornyelse og investeringer slik at trafikken påvirkes i minst mulig grad er en viktig del av arbeidet med handlingsprogrammet. Her fornyes det på Dovrebanen ved Minnesund. (Foto: Njål Svingheim)
Den nye fristen for å sende Handlingsprogrammet for jernbanesektoren på høring er 6.april og frist for endelig fastsettelse av programmet er 1.juli 2018. Opprinnelig skulle handlingsprogrammet vært lagt ut på høring 13.oktober og fastsatt 1.februar 2018

Bakgrunnen for utsettelsen er at Bane NOR ikke vil kunne levere et styrebehandlet innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med handlingsprogrammet innen den opprinnelige fristen for dette. -Vi har forståelse for at Bane NOR trenger noe mer tid for å komme med sitt innspill, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Handlingsprogrammet utgjør det som blir arbeidsprogrammet for Bane NOR de neste seks årene, og det er derfor viktig at både styret og organisasjonen i det nye selskapet får tilstrekkelig tid til å komme med gode vurderinger.

Blant annet er det arbeidet med koordinering og planlegging av fornyelse og investeringer på en måte som forstyrrer togtrafikken minst mulig som vil ta noe mer tid. 

Samferdselsdepartementet understreker at den utsatte fristen ikke må føre til forskyvinger av prioriterte prosjekter i NTP, eller i arbeidet med felles prosjekter mellom veg og bane.