Jernbaneforum: Slik blir jernbanesatsingen

- Vi skal bruke 45 prosent mer på jernbane hvert år enn hva vi gjør i dag, opplyste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på årets største jernbanekonferanse, Jernbaneforum 2017.

Fra Jernbaneforum 2017: Fv: Debattleder Erik Vold, Elisabeth enger og Ketil Solvik - Olsen. (Foto: Tore Holtet) Fra Jernbaneforum 2017: Fv: Debattleder Erik Vold, Elisabeth Enger og Ketil Solvik - Olsen. (Foto: Tore Holtet)

Den kommende Nasjonale transportplanen vakte naturlig nok stor interesse på årets Jernbaneforum. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte de tidligere varslede hovedtrekkene fra planen, det vil blant annet si at Oslotunnelen bygges parallelt med InterCity-nettet inkludert Ringeriksbanen.

Han poengterte at regjeringen allerede i år bruker sju milliarder kroner mer på jernbane enn det den rødgrønne regjeringen gjorde i sitt siste år. Dette fører til redusert vedlikeholdsetterslep, høy punktlighet og regularitet, samt god framdrift i nyanlegg og planlegging.
- Dersom flere skal velge jernbane, så må forutsigbarhet og frekvens være på plass, sa ministeren. – Vi går inn for prosjekter som gir nytte underveis. Derfor satser vi først inn og ut av de store byene, sa han og minnet om at det også vil komme resten av landet til gode.
Han presenterte så en samlet oppstilling av store jernbaneinvesteringer som kommer i Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029, for uten en egen godspakke.

 Her er listen:

 • Indre intercity: Dobbeltspor til Åkervika ved Hamar, Seut ved Fredrikstad og Tønsberg i 2024, videre til Sarpsborg i 2026
 • Oppstart av ny jernbanetunnel gjennom Oslo, planlagt ferdig 2032
 • Ytre intercity: Ferdig til Larvik 2032, til Halden og Lillehammer i 2034
 • Ringeriksbanen, byggestart 2021/2022
 • Oppstart Arna – Stanghelle på Bergensbanen, planlagt ferdig like etter planperioden
 • Elektrifisering av Nordlandsbanen Trondheim – Steinkjer («Trønderbanen») og Meråkerbanen, ferdig 2023
 • Oppstart av Grenlandsbanen (sammenkopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen), planlagt ferdig 2035
 • Oppstart reguleringsplanarbeid Sandnes – Nærbø
 • Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vossebanen, Jærbanen og «Trønderbanen» som følge av flere mindre tiltak
 • Vedlikeholdsetterslepet skal reduseres med 1/3 sammenliknet med 2017-nivå
 • ERTMS: Nytt signal- og sikringsanlegg, planlagt ferdig på hele jernbanenettet i 2032

Godspakke:

 • Elektrifisering av Rørosbanen Hamar – Elverum og Solørbanen Kongsvinger – Elverum, samt elektrifisering av Hønefoss – Follum på nordre del av Randsfjordbanen
 • Nye tilsvinger, baneforbindelser som gjør det mulig kjøre direkte i alle retninger: Rørosbanen - Solørbanen på Elverum, Kongsvingerbanen – Solørbanen i Kongsvinger og Sørlandsbanen – Randsfjordbanen i Hokksund
 • Ny godsterminal  i Trondheim (Torgård, trinnvis utbygging), større tiltak på Alnabru i Oslo og på Nygårdstangen i Bergen. Andre terminaltiltak i tillegg.
 • Bygging av nye og forlengelse av eksisterende kryssingsspor på fjernstrekningene.

Klare strategier fra Jernbanedirektoratet
- Vi har klare strategier for videre utvikling og vekst i jernbanetrafikken, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. - Jernbane er dyrt å bygge og egner seg derfor best der vi skal transportere mange mennesker og mye gods. Vi arbeider for å finne rimeligere løsninger og vi vil være statens vokter i forhold til pengebruk for å sikre mest mulig jernbane for pengene.  Frekvensen i togtrafikken skal opp, og vi ser allerede nå at underveismarkedet er større enn hva en hadde sett for seg. Når vi nå skal bygge ut intercitynettet, Bergensbanen og Grenlandsbanen, vil vi legge vekt på å knytte arbeidsmarkedsregioner sammen. Et bedre tilbud rundt byene gir også et bedre tilbud mellom byene, og vi kommer for eksempel til å se på tiltak for å bedre tilbudet mellom Oslo og Trondheim. I neste NTP vil vi også se mer på utenlandsforbindelsene, varslet Enger. - Når vi skal tegne framtidas jernbanekart, så skal vi ikke slutte på grensene mellom Sverige og Norge.

Regjeringen vil legge fram hele sitt forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029 før påske og den skal behandles i Stortinget før sommerferien.
Det kommer en egen pakke for godstrafikken i NTP (Foto fra Dovrebanen: Njål Svingheim)