KS1 for Oslo-Navet gjennomført

Det såkalte K4-alternativet som inneholder bygging av ny metro- og ny jernbanetunnel gjennom Oslo rangeres som det beste alternativet for å ta unna trafikken i Oslo-området i framtida. Alle alternativene i KVU Oslo-Navet kommer ut med dårligere nettonytte i kvalitetssikringen (KS1) fordi det der er lagt til grunn en levetid på bare 40 år og det er lagt inn noe høyere kostnader.

Illustrasjon: Ruter AS

Bakgrunnen for konseptvalgutredningen (KVU-en) var å finne fram til et kollektivsystem som kan ta veksten i transportbehovet med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er i dag kapasitetsproblemer i transportsystemet, og forventet befolkningsvekst i de kommende tiårene vil forsterke dette.

Trafikkanalysene viser at det blir store kapasitetsproblemer både på T-bane og tog dersom ikke kapasiteten økes. KS1 konkluderer med at det vil bli behov for både ny metrotunnel og ny jernbanetunnel. I videre planlegging er det behov for å koordinere plan- og utbyggingsprosessene slik at ulempene for trafikanter og byen for øvrig blir minst mulig.

Kan målene nås?
Analysene i både KS1 og KVU viser at utbyggingen av T-bane (metro) og jernbane gjennom Oslo ikke vil kunne realisere målet om nullvekst i biltrafikken dersom ikke dette kombineres med andre tiltak i tillegg. Det vil være nødvendig med restriktive tiltak for biltrafikken, som f.eks kilometerbasert trafikantbetaling. Analysene viser at det da er nødvendig med ny metrotunnel og ny jernbanetunnel for å kunne ta unna trafikkveksten.

Svakere lønnsomhet
I KS1-rapporten kommer alle de ulike alternativene ut med svakere lønnsomhet enn i KVU-en. Hovedårsaken til dette er at det i føringene fra Finansdepartementet er krav om at bare 40 års levetid skal legges til grunn, mens det i KVU-en er lagt til grunn en levetid på 75 år. Det er også lagt inn noen nye tiltak som følge av analysene i KS1-arbeidet som gjør at kostnadene øker.

Anbefalt alternativ
I følge KS1-konsulentene er det en optimalisering av KVU-ens alternativ K4 som altså kommer best ut. Det vil si at det er det alternativet som på den rimeligste og beste måten for samfunnet kan løse de transportutfordringene som Oslo-området står overfor. Hovedtiltakene i K4 er ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker og ny metrotunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø.

K4 inneholder ikke ny jernbanetunnel mellom Nationaltheatret og Alna. KS1-konsulenten lukker ikke døra for denne tunnelen. De skriver at behovet for denne kan vokse fram over tid, men anbefaler ikke å utrede denne forbindelsen videre nå. KS1-konsulenten anbefaler heller ikke ny regiontogstasjon på Bryn. Disse tiltakene inngår i tiltakshavernes (Jernbanedirektoratet, Ruter og Statens vegvesens) anbefalte konsept i KVU-en, kalt K3A.

Her finner du KS1-rapporten (lenke)

Her finner du KVU Oslo-navet (lenke)

KS1 er en ekstern kvalitetssikring av større statlige investeringsprosjekter. For Oslo-navet er KS1 gjennomført av Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt (TØI) i perioden januar 2016 – mai 2017 på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

 

Kontaktperson for "Oslo-navet" i Jernbanedirektoratet: Lars Erik Nybø ,e-post: lars.nybo[at]jernbanedirektoratet.no