Lieråsen tunnel må fornyes

Den 10,7 kilometer lange Lieråsen tunnel på Drammenbanen står nå foran en omfattende fornyelse. Hovedarbeidene går ut på sikring av fjell og utskifting av betonghvelv i tunnelen som ble åpnet i 1973.

Lieråsen tunnel står foran en omfattende fornyelse. (Foto: Njål Svingheim)

Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen er en av de tettest trafikkerte på jernbanenettet. 400 tog går gjennom tunnelen hver eneste dag. Det betyr store konsekvenser når tunnelen må stenges for trafikk. De kommende årene, helt fram til 2021, blir tunnelen stengt i ni dager i påsken og i seks uker i sommerferieperioden. Slik blir ulempene minst for togpassasjerene mens den helt nødvendige fornyelsen av tunnelen gjennomføres. Oppstarten må skje nå, det betyr stengt tunnel og "buss for tog" fra 18.november til 4.desember.

Nødvendig
-Ja det er helt nødvendig, bekrefter prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum og byggeleder tunnel Christian Dyhr Refsli. I halvannet år har de planlagt arbeidene og satt seg inn i tilstanden i tunnelen. -For å ivareta sikkerheten i tunnelen er det nå nødvendig å ta et skikkelig tak, sier Ingebjørg Seland Bjørgum. I perioden fram til 2021 skal det gjennomføres bergsikring og utbedring av betongelementer. Flere steder er den gamle betongsikringen i ferd med å bli dårlig slik at vi må vannmeisle, legge ny armering og støpe nytt hvelv i tunneltaket. Det skal også påføres ny sprøytebetong der denne er i dårlig stand. I Lieråsen tunnel skal det utføres betongrehabilitering i taket på omtrent halvparten av tunnellengden. Det er flere partier med dårlig fjell som er årsaken til dette. For å få tilstrekkelig plass for god sikring av taket må også om lag to kilometer av tunnelen strosses ut til større profil.

Svakhetssoner
Byggeleder Christian Dyhr Refsli forteller at det meste av tunnelen består av Drammensgranitt, men at det i tillegg er en del svakhetssoner og småpartier med breksje, svelleleire og såkalt sprakefjell som gir utfordringer. Også under driving av tunnelen støtte man på utfordringer med store svakhetssoner. Derfor måtte man endre traseen underveis og den velkjente sik-saken inne i tunnelen på liersiden oppsto.

Flere tiltak  
For ca 15 år siden fikk Lieråsen nytt tverrslag med rømningsveg og en sikkerhetsmessig modernisering. Nå må det mer til. I tillegg til berg- og betongsikringsarbeidene skal tunnelen utstyres med nytt nødlysanlegg, den skal få en veldig tiltrengt rundvask og spor og kontaktledning skal fornyes. Det er ikke mulig å gjøre jobben uten å stenge tunnelen helt, da sikringsarbeidene omfatter hele tunnelprofilet. -Dette blir et av Bane NORs største fornyelsesprosjekt sammen med ny kontaktledning på Konsgvingerbanen de nærmeste åra, sier prosjektleder Seland Bjørgum. Det er Mesta som er hovedentreprenør på oppstartarbeidene nå i høst og kommende påske.

Klare for tunneljobb: Byggeleder tunnel Christian Dyhr Refsli og prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum er klare for flere års innsats med Lieråsen tunnel (Foto: Njål Svingheim)