Ser på mulighetene for flere tog på Østfoldbanen

Uavhengig av utbyggingsprosjektene som pågår, vurderer nå Jernbanedirektoratet hvilke forbedringer i togtilbudet sør for Ski det er mulig å innføre på kort sikt. Flere konkrete tiltak er til vurdering.

Intercitytog og lokaltog på Moss stasjon. (Foto: Njål Svingheim)
- Å forbedre togtilbudet på Østfoldbanen er en viktig del av Regjeringens arbeid for å styrke jernbanens rolle i transportsystemet, sier samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen. 

I dag er det ett tog i timen i grunnrute og innsatstog i rushretning for InterCity-togene på Østfoldbanen. For lokaltogene som stopper mellom Ski og Moss, er tilbudet basert på faste timesavganger i begge retninger, i tillegg til halvtimesavganger i rushretning morgen og ettermiddag. 

I Nasjonal transportplan 2018–2029 legges det blant annet opp til å ferdigstille dobbeltspor fram til Seut, nord for Fredrikstad i 2024, og til Sarpsborg i 2026. Tiltakene på strekningen Oslo–Seut vil gjøre det mulig med to InterCity-tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Fredrikstad i 2024.
Sammen med lokaltoget vil dette kunne gi fire tog i timen til Moss.

Mulige tiltak sør for Ski

Jernbanedirektoratet har siden i vår vurdert mulige tiltak som kan gjennomføres sør for Ski for å forbedre togtilbudet – uavhengig av pågående og kommende utbyggingsprosjekter. Disse tiltakene er:

  • Muligheten for på kort sikt å leie inn toetasjes tog for å øke kapasiteten i rushtiden på Østfoldbanen
  • Muligheten for på kort sikt å kjøre noen flere tog i retning Moss, som følge av at denne strekningen har stor skoletrafikk. Dette dreier seg om tog som i dag kjøres tomme sørover for å settes inn i rushtrafikken i retning Oslo
  • Muligheten for på kort sikt å legge inn stopp på Ås utenom rushtid for InterCity-togene mellom Oslo og Halden
  • Etablering av et supplerende busstilbud, dersom kapasiteten på tog fortsatt ikke er tilstrekkelig

Jernbanedirektoratet er i dialog med Bane NOR, NSB og Norske tog for å sikre at forslagene er praktisk gjennomførbare. Resultatene av Jernbanedirektoratets arbeid med legge til rette for bedre kapasitet og togtilbud på Østfoldbanen på kort sikt, ventes offentliggjort i løpet av høsten.