Oppstart for planlegging av ny innføring av Østre linje til Ski

Jernbanedirektoratet har nå fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å starte planleggingen av en planskilt forbindelse mellom Østfoldbanen østre linje og Follobanen. Det betyr planlegging av en ny forbindelseslinje fra Kråkstad til Østfoldbanen vestre linje sør for Ski.

Regjeringen har besluttet at det er det anbefalte Konsept 1 som skal legges til grunn for planleggingen. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av tiltaket. Departementet ber samtidig om at sammenhengen mellom prosjektet og planleggingen hensettingsplasser for tog på Ski ses i sammenheng slik at gevinstene ved en slik samordning kan høstes.

Hensikten med tiltaket er å bygge en kapasitetssterk forbindelse mellom Østfoldbanen østre linje og Follobanen. Innføring av østre linje og sammenkobling med vestre linje planlegges lagt sør for Ski stasjon.  Dette vil kunne gjøre togturen fra østre linje til Oslo 11 minutter kortere enn om disse togene skulle benytte eksisterende bane nord for Ski.

Tiltaket som skal planlegges omfatter en mellom fire og fem kilometer lang banestrekning fra et punkt nord for Kråkstad til et punkt på vestre linje sør for Ski.

Jernbanedirektoratet vil inngå en avtale mellom direktoratet og Bane NOR om selve planarbeidet for strekningen.

Kart som viser "konsept 1" som skal legges til grunn for planleggingen. Den røde linjen nederst er Konsept 1, mens den blå viser eksisterende bane.