Ringeriksbanen: Anbefaler ikke stasjon ved Avtjerna

En utbygging på Avtjerna er ikke avhengig av en togstasjon i området. Nye beregninger viser at målet om kollektivtransport kan oppfylles like godt med hyppige bussavganger.

Jernbanedirektoratet anbefaler at Ringeriksbanen bygges direkte fra Sandvika til Sundvollen uten stasjon ved Avtjerna i Bærum. Oversiktsbilde fra Ringerike. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet fikk juli 2017 i oppdrag å vurdere en stasjon ved Avtjerna i Bærum kommune, i samråd med Bane NOR SF. Bane NOR SF har utarbeidet en sammenstilling av tidligere analyser og vurderinger, og har sammenlignet fordeler og ulemper ved å ha en stasjon ved Avtjerna med en lang tunnel uten stasjon. Jernbanedirektoratets anbefaling, som er oversendt Samferdselsdepartementet i dag, er at Ringeriksbanen bygges med en lang tunnel uten stasjon.

I strid med planer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Ny stasjon på Rustan og utvikling av Avtjernaområdet er ikke i tråd med gjeldende regional plan for Oslo og Akershus fordi området ligger utenfor prioriterte vekstområder i regionen. Området er også i strid med tilsvarende nasjonale planer. Jernbanedirektoratet mener det er viktig å følge statlige retningslinjer som sier at kompakt tettstedsutvikling rundt eksisterende knutepunkter gir den beste miljøvennlige løsningen, ikke satellittbyer som ligger utenfor. Det er også usikkerhet knyttet til om det noen gang vil bli en utbygging på Avtjerna og det i seg selv er en risiko for oss, mener direktoratet.

Hyppigere avganger med buss En togstasjon må ligge ved Rustan. Rustan ligger i utkanten av det langstrakte mulige utbyggingsområdet Avtjerna. Tyngdepunktet i området ligger omkring to kilometer fra Rustan, og over 100 meter høyere. Avstand og betydelige høydeforskjeller tilsier at bare en liten del av Avtjerna vil ligge i gang- og sykkelavstand fra stasjonen. En matebuss er en forutsetning for å bygge ut Avtjerna. Nye trafikkmodellberegninger viser at bussløsninger dekker målet om kollektivløsninger like bra. Siden innbyggerne uansett må bruke matebuss til stasjonen, viser beregningene at det tidsmessig er like besparende å ta bussen videre til Sandvika i stedet for å bytte over til tog på Rustan. Begge alternativer gir en høy kollektivandel, men spesielt hvis det skulle bli en stor utbygging på Avtjerna kan buss bli gunstig fordi det vil være mulig med hyppigere avganger enn med toget.

Høyere investeringskostnader med dagsone med stasjon Investeringskostnadene ved begge alternativene er i utgangspunktet relativt like, dersom en stasjon skulle bli bygget med en gang. Men siden det kan ta mange år før en eventuell utbygging finner sted, vil det være mest hensiktsmessig at stasjonen bygges når passasjergrunnlaget er der. Bygges stasjonen senere må man bygge mens jernbanestrekningen er i bruk og investeringskostnadene vil øke betraktelig. Totalt sett vil etablering av en stasjon på Rustan kunne redusere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 fordi det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig bruk av området. Større risiko for kostnadsoverskridelser Grunnforholdene i området for den 23 km lange tunnelen er vanskelige. Med en stasjon på Rustan blir man mer låst med tanke på hvor banen skal gå. Det blir mer krevende å unngå vanskelige geologiske lag og soner. Dette gir en større risiko for kostnadsoverskridelser i prosjektet. Vanskelig med godstrafikk Løsningen med stasjon er heller ikke god med tanke å kunne benytte banen til godstrafikk i avvikssituasjoner. En stasjon ved Rustan medfører en stigning på 20 promille over en strekning på mer enn 8 km, noe som er veldig bratt for godstrafikk, og i strid med det tekniske regelverket for bygging av baner som også skal kunne tillates for godstog.

Vedlegg: Brev med anbefaling fra Jernbanedirektoratet

                    Bane NORs vurderinger av stasjon ved Avtjerna

For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, Jernbanedirektoratet, mob. 916 55 155.