-Et positivt jernbanebudsjett

- Regjeringens forslag til statsbudsjett betyr at handlingsprogrammet for jernbanesektoren i all hovedsak blir fulgt opp. Det er vi godt fornøyd med, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Videre utbygging og planlegging av intercitynettet prioriteres høyt i 2019. (Foto: Njål Svingheim)

-Dette betyr at planlagte satsingsområder ligger fast og at jernbanen styrkes som ryggrad i trafikksystemet på viktige og trafikktunge strekninger, sier Slotsvik.

Til jernbaneformål forslår regjeringen neste år å bruke 25,4 milliarder kroner, en økning på om lag 2,9 milliarder fra årets budsjett. Inkludert i dette ligger 900 millioner i pensjonsforpliktelser.

- I arbeidet med å fornye jernbanens anlegg legges det neste år opp til at utbyggingen av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS får 1,4 milliarder kroner. -ERTMS skal erstatte dagens signalsystemer og er viktig for å få bedre punktlighet og kapasitet i togtrafikken, sier jernbanedirektøren.

Utbygging og planlegging

-Vi er også godt fornøyde med at regjeringen legger opp til å videreføre utbyggingen av intercitynettet på Østlandet. Her ser vi fram til at det kan bli byggestart på to nye og viktige delstrekninger på Vestfoldbanen, det er penger til å holde tempoet oppe på Follobanen og til videreføring av eksisterende anlegg på Dovrebanen og Østfoldbanen. Til videre planlegging noterer vi oss at det neste år blir høyt tempo i planleggingen av Ringeriksbanen og resten av intercitystrekningene.

Det er også viktig for den samlede togtrafikken at det også neste år legges opp til å anskaffe flere tye togsett. -Dermed blir vi etter hvert i bedre stand til å håndtere den store trafikkveksten vi har og har hatt på jernbanen, sier Slotsvik.

Her er noen viktige prioriteringer i regjeringens forslag til budsjett for jernbanesektoren i 2019:

  • Økt aktivitet for ERTMS-utbyggingen
  • Flere nye togsett settes i drift på Østlandet og på Vossebanen
  • Planleggingsaktiviteten for nyanlegg øker
  • Eksisterende anlegg på Follo-, Dovre-, og Østfoldbanen holder tempoet
  • Byggestart på Vestfoldbanen Drammen – Kobbervik og Nykirke – Barkåker

Her finner du regjeringens pressemelding om jernbane
Her finner du selve budsjett-teksten