Innspill til handlingsprogram mottatt fra Bane NOR

Jernbanedirektoratet har nå mottatt Bane NORs innspill til handlingsprogrammet for NTP for perioden 2018-2029. Innspillet fra Bane NOR blir tatt med og vurdert inn i det arbeidet Jernbanedirektoratet nå skal gjøre med å utarbeide et samlet handlingsprogram for jernbanesektoren.

Bilde lagt til av bruker Videre utbygging av intercitynett på Østlandet er et viktig element i handlingsprogrammet for jernbanesektoren. (Foto: Njål Svingheim)

Det endelige forslaget til handlingsprogram vil i tillegg til infrastrukturplanene inneholde videre utvikling  av togtilbudet og kjøp av transporttjenester, planer for fornyelse av togparken og generelt tiltak for bedre kundetilbud. Dette i tråd med oppdraget Jernbanedirektoratet har fått med å se utviklingen av alle elementer i jernbanesektoren i sammenheng og i forhold til den øvrige kollektivtrafikken med utvikling av gjennomgående billettering og takstsamarbeid. Jernbanedirektoratet vil vurdere Bane NORs innspill grundig, men kan allerede nå konstatere at Bane NOR har gjort et grundig arbeid, og at de har lagt vekt på forholdet til jernbanens kunder og på effektivisering i egen virksomhet.

Det endelige forslaget til handlingsprogram vil bli sendt på høring fra Jernbanedirektoratet 6. april med høringsfrist 22. juni.

Lenke: Her finner du Bane NORs innspill til handlingsprogrammet