Jernbaneforum: Faglige innspill tillegges stor vekt

De faglige innspillene fra Bane NOR tillegges stor vekt i arbeidet med handlingsprogrammet for jernbanen. Både samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik var tydelige på dette under konferansen «Jernbaneforum 2018» i Oslo 8.mars.

 Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR (tv), jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen på Jernbaneforum 2018. (Foto: Øystein Grue)

Samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen understreket jernbanens rolle som effektivt transportmiddel for å flytte mange mennesker eller mye gods over lengre avstander i sitt innlegg, - der han også viste til den økte jernbanesatsingen som regjeringen legger opp til å videreføre. – Derfor er det viktig at Bane NOR både leverer gode faglige innspill og samtidig blir veldig gode på å få mer for pengene, sa ministeren. Den nye sjefen for Jernbanedirektoratet, Kirsti Slotsvik fortalte så om arbeidet med handlingsprogrammet som skal legges ut på høring i april. Handlingsprogrammet for jernbanen inneholder den konkrete planen for hvordan jernbanens tilbud, utbyggingstakt, drift og vedlikehold skal være de kommende årene og baserer seg på Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029 som ble behandlet i Stortinget sist sommer. Slotsvik presenterte også Jernbanedirektoratets arbeid med konkurranseutsetting av persontrafikken. Slotsvik la også vekt på at samarbeidet mellom de ulike aktørene i jernbanesektoren blir avgjørende for hva som kan oppnås. Her har vi Jernbanedirektoratet en viktig oppgave, sier hun.

Direktoratets syn kommer i april
-Vi har gått grundig gjennom alt vi driver med, og basert på dette har vi levert våre innspill til Jernbanedirektoratet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Her viser vi hvordan vi kan realisere de målene som er trukket opp i NTP innenfor de økonomiske rammene som står til rådighet. Frimannslund understreket også at arbeidet med å redusere byggekostnader og en effektiv gjennomføring av prosjektene er avgjørende for hva som kan oppnås i perioden. -Men vi må også prioritere høyt det å ta vare på den jernbanen vi allerede har, sier Frimannslund. Jernbanedirektoratet vil altså legge handlingsprogrammet for jernbanesektoren, som også inneholder Jernbanedirektoratets syn på takten i utbyggingen av intercitynettet på Østlandet,  ut på høring i begynnelsen av april.