Jernbanen på Arendalsuka: Godstrafikk og bedre mobilitet

Flere aktører satte jernbane, godstrafikk og framtidig mobilitet på dagsorden under Arendalsuka. Jernbanedirektoratet redegjorde for sine planer i Handlingsprogrammet for jernbanen som ble fastsatt i sommer.

-Oppmed farta!, oppfordret ungdomsorganisasjonene og jernbaneforum Sør. (Foto: Hanne Bertnes Norli)

-Vi er svært glad for at jernbanen er så tydelig på dagsorden hos flere sentrale aktører og politikere, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Selv holdt hun innlegg og deltok i paneldebatter under Arendalsuka. Det gjorde også direktoratets seksjonsleder for markedskunnskap Sefrid Jakobsen. -Vi opplever en stor etterspørsel etter tiltak og forslag til logistikkløsninger som inkluderer jernbanetransport, sier Jakobsen.

Konkrete tiltak

-Vi har en lang liste med konkrete tiltak for å styrke både godstrafikken og persontrafikken, sier Slotsvik og Jakobsen. Jernbanens handlingsprogram er en konkretisering av Nasjonal transportplan fram til 2029. I NTP legges det opp til en egen godspakke på 18 milliarder kroner i perioden. I Handlingsprogrammet blir dette konkretisert i ulike tiltak. Tltakene kan gjennomføres forløpende og skal gi raskest mulig effekt.

Under seminaret om godstrafikk på Arendalsuka deltok også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. -Jeg har merket meg bransjens klare tilbakemelding om at infrastrukturavgiften vil gå ut over lønnsomheten, sa statsråden, som også bekreftet at arbeidsgruppen som er i gang med å se på godstrafikkens rammebetingelser, også ser på en eventuell tilskuddsordning for godstrafikk på bane, slik det er innført for sjøtransport.

Mobilitet

Også arbeidet for å styrke mobilitet og sømløse reiser var blant temaene. Jernbanedirektoratet er i full gang med å inngå avtaler om billettsamarbeid med kollektivselskapene for å gjøre kollektivreisene enklere og mer forutsigbare. Også byvekstavtalene i de store byområdene står sentralt i arbeidet for å legge til rette for bedre og mer miljøvennlige transportløsninger.

Møteplass

Arendalsuka er en årlig møteplass for politikere, næringsliv og offentlige aktører. I år deltok over 70 000 deltakere på mer enn 1000 arrangementer. Mange av seminarene omhandlet samferdsel, byutvikling og miljø, og i år var innovasjon og teknologiutvikling i offentlig sektor en særlig integrert del av de mange debattene rundt fremtidens mobilitetstilbud.

Jernbanedirektoratet deltok og holdt innlegg på:

  • Seminar om hvordan vi skal mer gods bane i regi av Bane NOR her deltok næringen, godsaktører, statsråden og stortingspolitikere. Også paneldebatt.
  • Arrangement om hvordan få fart på jernbaneutbyggingen i regi av Jernbaneforum Sør for ungdomspolitiske organisasjoner. Kirsti Slotsvik var hovedinnleder. Her kom mange nyttige innspill til oss.
  • Seminar om samfunnsnytte i regi av Kollektivtrafikkforeningen. Seminaret utfordret statlige transportetater på hvordan de kan tenke nytt og tverrfaglig. Deltakere var bl.a folk fra transportetatene, statsråden, Ruter og innovasjon Norge. Ny rapport fra Rambøll om temaet presentert.
  • Seminar om bedre godsflyt mellom sjø og bane. Stort potensiale for bedre samarbeid mellom aktørene. - Det var også flere andre arrangementer fra ulike aktører om innovasjon og teknologi i transport- og jernbanesektoren der både Bane NOR, Entur og NSB fikk presentert hva de jobber med av konkrete løsninger.

Vedlegg:

• Innlegg på Arendalsuka:

• Handlingsprogrammet for jernbanesektoren

Temaet "Hva må til for å få mer gods på bane" trakk fullt hus. Her fra paneldebatten  (foto: Hanne Bertnes Norli)