Mange innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram

22.juni var fristen for innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029. Jernbanedirektoratet la Handlingsprogrammet ut på høring i april. Det er mottatt hele 102 høringsinnspill. Endelig fastsettelse av programmet skjer i juli.

Fra Hamar stasjon (Foto_: Njål Svingheim)

Jernbanen i Norge har opplevd en kraftig vekst i persontrafikken de siste årene. I Handlingsprogrammet for jernbanesektoren fram til 2029 legges det opp til å føre denne utviklingen videre til beste for pendlere, næringsliv og miljøet. Byer og regioner skal knyttes tettere sammen med bedre baner og flere tog.

Jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029 følger opp Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018–2029. Der er det gitt en økonomisk ramme på 327,5 mrd. kr, samt føringer og prioriteringer for tolvårsperioden. Bevilgningsnivået per år er i henhold til rammene i Nasjonal transportplan høyere i den siste seksårsperioden enn i den første. Første år er handlingsprogrammet i overenstemmelse med vedtatt statsbudsjett for 2018. Det legges videre til grunn en lineær årlig opptrapping av bevilgningsnivået slik at den økonomiske rammen i NTP 2018–2029 nås i løpet av første seksårsperiode.

Innkomne høringsinnspill er vedlagt under denne saken.

Les mer om Handlingsprogrammet

Høringsdokument - Handlingsprogrammet finner du her