Tildelingsbrev for 2018

Jernbanedirektoratet har mottatt tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet for 2018. I tildelingsbrevet blir målene for jernbanesektoren trukket opp og prioriteringer og krav for 2018 definert.

Utskifting av spor på Dovrebanen. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet gjennomfører kjøp tjenester innenfor fire områder:

  • Kjøp av persontransport med tog
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, drift og vedlikehold
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, planlegging
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, investeringer

Tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet 2018