Konkurransegrunnlaget for togtrafikken i nord sendt ut

Jernbanedirektoratet har nå sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 2 Nord til de prekvalifiserte togselskapene. Trafikkpakken omfatter persontrafikken på de ikke-elektrifiserte banene, samt fjerntogtilbudet Oslo-Trondheim.

Fjerntog på Nordlandsbanen. (Foto: Njål Svingheim)

I konkurransegrunnlaget legges det til grunn at trafikken på disse banene minst skal videreføres på dagens nivå. Det betyr at togtilbudet skal være minst like godt som hva det er i dag. Trafikkpakke 2 omfatter all togtrafikk på Rørosbanen, Nordlandsbanen, regiontrafikken i Trøndelag («Trønderbanen»), Meråkerbanen, Raumabanen og fjerntrafikken mellom Oslo og Trondheim. Fristen for å levere tilbud er satt til 17. august i år, og kontraktsinngåelse planlegges i desember. Den valgte operatøren skal starte opp trafikken i desember 2019. (Endret til juni 2019).

Målet med konkurransen
Målsettingen med konkurranseutsettingen av persontrafikken er å få mer persontrafikk med tog for de pengene som bevilges, samt at det skal bli flere som velger toget og at passasjerene skal bli mer fornøyde. Videre skal konkurranseutsettingen av togtrafikken i Trafikkpakke 2 nord bidra til å:

  • Videreutvikle regiontogtilbudet  («Trønderbanen») som stammen i kollektivtrafikken i Trøndelag
  • Sikre best mulig utnyttelse av togsettene, samt godt vedlikehold av disse
  • Sikre enn vellykket innføring av nye togtyper i området
  • Etablere en effektiv, kunde- og markedsorientert organisasjon som driver trafikken
  • Etablere et godt samarbeid med berørte kommuner og fylkeskommuner
  • Få på plass et mest mulig sømløst tilbud mellom persontogtrafikk som inngår i Trafikkpakken og øvrig kollektivtransport
  • Få til utprøving av ny teknologi med nullutslippstog på en eller flere linjer i Trafikkpakken

Regiontog på "Trønderbanen". (Foto: Njål Svingheim)