Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

Jernbanedirektoratet anbefaler en videre utvikling og modernisering av Alnabru godsterminal etter en trinnvis modell. Dermed kan det hentes ut gevinster i form mer rasjonell drift og økt kapasitet etter hvert som trinnene gjennomføres. Når de ulike trinnene er fullført, er terminalen i stand til å håndtere en dobling i godstrafikken.

Alnabruterminalen er landets største godsterminal. (Foto: Njål Svingheim)
-Det er gjort vurderinger av en flere mulige måter å utvikle landets største godsterminal på, sier seksjonsleder Paul Runnestø i Jernbanedirektoratet. I forhold til hva som har vært framme i debatten tidligere, er den nye anbefalingen mer beskjeden med hensyn til kostander og omfang. -Likevel mener vi at vi med dette forslaget setter terminalen i stand til å ta imot en stor overføring av godstrafikk fra veg til bane i tråd med rikspolitiske målsettinger, sier Runnestø. Fullt utbygget etter det anbefalte «3.7-alternativet» kommer en modernisert og oppgradert terminal på 6,8 milliarder 2016-kroner. Vi anbefaler altså en trinnvis utvikling av terminalen slik at effektene kan tas ut etter hvert samtidig som investeringskostnadene spres over flere år, sier Runnestø.  Jernbanedirektoratet går inn for at en i videre planarbeid fokuserer på mulige byggetrinn som kan fungere som permanent løsning eller steg på veien mot det anbefalte alternativet.

Investeringene i det anbefalte 3.7-alternativet blir samfunnsøkonomisk lønnsomme dersom de kombineres med en forlengelse av kryssingsspor slik at toglengder på 600 meter kan gjennomføres i tråd men ønsker fra godsselskaper og næringslivet.

Dagens godsterminal på Alnabru er i stort behov for oppgradering og bedre tilrettelegging for å håndtere kombitrafikk.

Anbefalingene om utvikling av Alnabru godsterminal som nå er oversendt Samferdselsdepartementet er gjort etter oppdrag fra departementet og gjennomført med samme metodikk som en Konseptvalgutredning (KVU).

Vedlagt er oversendelsbrev, hovedrapport og delrapporter.