Årsrapport for Jernbanedirektoratet 2018

Jernbanedirektoratet har i 2018 fullført flere store oppgaver. Direktoratet har lagt fram handlingsprogrammet for jernbanesektoren for 2018-2029, tildelt den første kontrakten i den pågående togkonkurransen, og det er tatt flere nye skritt for å følge opp intensjonene i jernbanereformen.

Forebyggende vedlikeholdsarbeid er avgjørende for bedre driftsstabilitet. (Foto: Njål Svingheim)
Etter mer enn 100 innspill og kommentarer ble Handlingsprogrammet for jernbanesektoren fastsatt av jernbanedirektøren i juli. I oktober ble kontrakten for den første konkurranseutsatte trafikkpakken tildelt selskapet GoAhead Nordic. I konkurransen om trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen kom det inn flere gode tilbud.
Arbeidet med å bidra til bedre samspill mellom transportformene og mer sømløse reiser er videreført i 2018. Det er inngått avtaler med kollektivtrafikkselskaper og fylkeskommuner i Trøndelag, Hedmark og Oppland.
Gjennom året har det pågått arbeid for forbedring og effektivisering av avtalestyringen med Bane NOR. Forbedringsarbeidet skjer sammen med Bane NOR og vil bli evaluert og fulgt opp videre i 2019. For prosjektene har det pågått arbeid for å optimalisere og finne kostnadsreduserende tiltak på flere prosjekter. Det er knyttet risiko til kostnadsnivået for flere prosjekter, noe som er urovekkende.

Krevende år

Jernbanen opplevde i 2018 et krevende år der målene for regularitet og punktlighet ikke ble nådd. Det er i samråd med Bane NOR og togselskapene iverksatt flere tiltak som skal bedre situasjonen. Bane NOR har utarbeidet en liste med tiltak som er under gjennomføring på de mest utsatte strekningene. Et viktig lyspunkt er det likevel at persontrafikken med tog viste en kraftig vekst i 2018. NSBs tog hadde 7 prosent flere passasjerer og også Flytoget nådde sitt høyeste passasjertall noensinne.

For godstrafikken har 2018 også vært et svært krevende år. Kombitrafikken med tog mellom landsdelene utgjør en stor andel av varetransporten på disse strekningene, men er under stadig sterkere press fra veitransport. Togselskapene har gjennomført reduksjoner i sine tilbud fra desember 2018. Jernbanedirektoratet har utarbeidet innspill til mulige kortsiktige tiltak som kan bedre situasjonen.

Nye strekninger og nye tog

I september 2018 åpnet den 22 kilometer lange nye banen fra Farriseidet i Larvik til Porsgrunn. Strekningen kortet ned reisetiden mellom byene fra 34 til 12 minutter og inngår i intercityutbyggingen. I desember var det byggestart for dobbeltspor på strekningen Venjar – Eidsvoll nord på Dovrebanen.

Norske Tog AS mottok i 2018 Flirt-togsett nummer 100 fra produsenten Stadler Rail. Togene av type 74 og 75 utgjør en kraftig modernisering av togparken i Norge og er nå grunnstammen i togtilbudet på Østlandet og på Vossebanen.
Det er svært viktig for sektoren at arbeidet med å oppnå bedre driftsstabilitet gis høy prioritet framover. Oppfølgingen av dette og av kostnadsutviklingen i infrastrukturprosjektene vil sammen med konkurranseutsettingen av persontrafikken kreve mye Jernbanedirektoratets oppmerksomhet i tiden som kommer.