Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli.

 Utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet ble i dag overrakt statssekretærene Anders Werp og Lars Jacob Hiim. Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus.

For jernbanens del omfatter avtalen en forpliktelse om å jobbe med tiltak for økt kapasitet og frekvens på Trønderbanen, samt utvikling av stasjoner og knutepunkter, forteller Skolmli. I løpet av 2021 skal det settes inn nye og større tog på Trønderbanen, det vil si strekningen Melhus – Steinkjer. 14 nye bimodale tog av flirt-typen er bestilt, noe som betyr en betydelig økt kapasitet. Neste skritt blir å bygge ut stasjoner og kryssingsspor slik at det blir mulig å kjøre to tog i timen på strekningen. Direktoratet har forpliktet seg til en fremdrift i planleggingen av disse tiltakene, i tråd med handlingsprogrammet for jernbanesektoren, der dette skal være på plass innen 2024. Avtalen innebærer også utvikling av knutepunktene og planlegging av jernbanetiltak på Trønderbanen. 

Også arealbruk

-Byvekstavtalen for Trondheimsområdet omfatter de fire kommunene Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal og det er i avtalen derfor lagt særlig vekt på utvikling hovedknutepunktene i hver av kommunene, sier Anne Skolmli. I 2016 ble det inngått en bymiljøavtale for Trondheimsområdet, og byvekstavtalen er en videreføring av denne. Med byvekstavtalen er også arealbruken i kommunene og langs kollektivtrafikk-aksene lagt stor vekt på for å bidra til å nå klima-målsettingene, sier Skolmli.

God enighet

Direktør for marked og samfunn i Jernbanedirektoratet, Hanne Norli, sier forhandlingene har vært tidkrevende og reelt sett krevende, men med svært god stemning hele veien og med konstruktive innspill fra alle parter. -Jernbanen spiller en stor rolle i Trøndelag, og selv om det ikke er forhandlet direkte om finansiering av jernbanen, utover midler til utvalgte knutepunktstiltak, så har det vært viktig for de lokale partene å understreke ønsket om utvikling av Trønderbanen med økt frekvens og kapasitet. - Vi tror vi med dette har landet på en god enighet om ambisjoner for videre planlegging av togtilbudet, der dette ses i sammenheng med det øvrige kollektivtilbudet i regionen, sier Hanne Norli.

Vedlegg: Byvekstavtale for Trondheimsområdet