Foreslår forlenget rushtid på Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet foreslår å forlenge rushtidsfrekvensen på linjene Ski-Oslo, Moss-Oslo og Halden-Oslo. Enkelte av tilbudsforbedringene kan iverksettes allerede i desember i år, andre i desember neste år.

Jernbanedirektoratet foreslår å utvide med flere rushtidsavganger blant annet her fra Moss på Østfoldbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Utvidet rushtid med flere avganger på Østfoldbanen foreslås nå av Jernbanedirektoratet. (Foto: Njål Svingheim) 

Forslaget fra direktoratet er svar på en bestilling fra Samferdselsdepartementet, og har sin bakgrunn i den sterke veksten i persontrafikken på Østlandet etter den vellykkede ruteomleggingen i 2012/14, samt befolkningsframskrivinger som indikerer ytterligere økt etterspørsel etter togtjenester.

- Den gledelig sterke veksten i antall reisende med tog, og at samtlige tog i rushtid har et høyt antall passasjerer i forhold til kapasitet når toget nærmer seg Oslo S, gjør at det markedsmessig er grunnlag for å forlenge rushtidsperioden på de strekninger det er mulig, sier Jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik.

- Oslotunellen er en særlig begrensende faktor. Sammen med Bane NOR og Vy, har vi likevel klart å finne tilbudsforbedringer som vil gi økt kapasitet, kortere ventetid og mindre trengsel for passasjerene. Dette uten at det går utover godstrafikken og behovet for løpende vedlikehold av materiell og infrastruktur, fortsetter hun.

Noen av tilbudsforbedringene kan i henhold til forslaget gjennomføres allerede i desember i år mens andre krever større omlegginger og først kan gjennomføres i desember neste år.

Forbedringene knytter seg særlig til Østfoldbanen. På L2 Stabekk -Ski forlenges morgenrushet fra desember med en ny avgang fra Ski. På L21 Stabekk-Moss forlenges både morgen og ettermiddagsrush med en avgang i hver retning, og for R20 – Oslo S-Halden forlenges morgenrushet med en ny avgang fra Halden og ettermiddagsrushet med en ny avgang fra Oslo S. Det er også funnet rom for en ny avgang fra Lillestrøm til Oslo S klokken 08.33.

 For de fleste nye avgangene viser beregningene en samfunnsøkonomisk nytte av tiltakene. Ettersom det er en del nytteeffekter som ikke er med i beregningene, mener direktoratet likevel at samtlige tiltak bør gjennomføres.

Jernbanedirektøren understreker at det i forslaget er lagt til grunn at tilbudsforbedringene skal være varige, og gjelde også etter åpningen av Follobanen i 2022 da planen er 10 minutters frekvens for direktetog mellom Ski og Oslo, og 15 minutters frekvens for tog som stopper mellom Ski og Oslo.

 

Vedlegg: Tabeller med nøyaktige avgangstider.

imagepxora.png

Tabell 1: Foreslåtte nye avganger fra desember 2019.

imagea1aq7.png

Tabell 2: Mulige nye avganger fra desember 2020.