Konkurranseutsetting av persontrafikktjenester på Østlandet

Jernbanedirektoratet har etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet alternative pakkeinndelinger og fremdriftsplaner for konkurranseutsetting av persontrafikktjenester i Østlandsområdet. Det anbefales å dele inn Østlandet i to trafikkpakker.

Den store trafikken på Østlandet foreslås delt inn i to konkurransepakker. (Foto: Njål Svingheim)

Den store trafikken på Østlandet foreslås delt inn i to konkurransepakker. (Foto: Njål Svingheim)

Det anbefales å legge til grunn en topakkeløsning hvor trafikkpakke fire består av linjene på Østfoldbanen, Gjøvikbanen samt L1 med trafikkstart i desember 2022 samtidig med åpning av Follobanen. Trafikkpakke fem blir linjene som i dag trafikkerer 10-minutters systemet i Oslokorridoren, med anbefalt trafikkstart etter ferdigstillelse av ombygd Drammen stasjon i 2024.

Endelig pakkeinndeling og fremdriftsplan skal etter planen publiseres i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2020 i oktober.

Rapporten med anbefalt forslag er nå oversendt Samferdselsdepartementet.

Rapporten er vedlagt her.