Hovedbanen Nord skal utredes

Jernbanedirektoratet skal nå lage en KVU (konseptvalgutredning) for Hovedbanen Nord, det vil si strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. Strekningen er allerede i dag erklært overbelastet i deler av døgnet.

Godstog mot Trondheim på veg inn til Lindeberg stasjon på Hovedbanen nord. Banen er enkeltsporet og går parallelt med Gardermobanen. (Foto: Njål Svingheim) 

Hovedbanen Nord er enkeltsporet og går med unntak av svingen rundt om Frogner stasjon i hovedsak parallelt med Gardermobanen. Alle godstog retning Trondheim bruker Hovedbanen og også drivstofftogene til/fra Gardermoen bruker samme strekning sør for Langeland ved Jessheim. Hovedbanen har også timesfrekvens sør for Dal på linje L13.  Hovedbanen Nord er erklært overbelastet i tidsrommet mellom klokken 18 og 23.30.

Det er behov for plass til flere godstog på strekningen og også Avinor har signalisert behov for flere flydrivstofftog til Gardermoen. I tillegg er det stor befolkningsvekst og vekst i arbeidsplasser på Nordre Romerike, noe som tilsier vekst også i persontrafikken. Det er ikke kapasitet til dette på dagens bane.

Samferdsesdepartementet har derfor nå gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for strekningen. Utredningen skal både gi et grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med tiltak på Hovedbanen, eller om det kan finnes andre tiltak som kan løse samfunnets behov. Arbeidet skal videre ses i sammenheng med den pågående utredningen for Kongsvingerbanen, samt forholdet til Gardermobanen og banesystemene i Oslo.

Leder for regional samhandling i Oslo og Akershus Paul Runnestø sier Jernbanedirektoratet også har et godt grunnlag å ta inn i dette arbeidet i form av tidligere utredninger av strekningen. -Vi har ønsket oss en avklaring på hva som bør gjøres på strekningen da den har svært tett trafikk. -Nå får vi se hva utredningsarbeidet gir, sier Runnestø.

Jernbanedirektoratet skal innen 1.mai ha klar en prosjektplan for utredningen. Der vil det også bli redegjort for lokal og regional involvering i arbeidet.