KVU Kongsvingerbanen: Viktige avklaringer står for tur

Det nærmer seg de viktige avklaringene for hva som kan anbefales for videre utvikling av Kongsvingerbanen. Nylig ble det holdt dialogforum på Lillestrøm med god deltakelse.


-Vi nærmer oss i arbeidet med å få alle fakta og grunnlag på bordet slik at vi kan gå i gang med silingsprosessen, forteller prosjektleder for KVU Kongsvingerbanen Darssan Kupandran. Silingsprosessen innebærer å velge vekk alle alternativer som det ikke er hensiktsmessig å gå videre med fram mot en endelig anbefaling. Det vil da framgå en tydelig begrunnelse for hvorfor de ulike alternativene enten er lagt bort, eller er med videre i utredningsarbeidet.

Nylig ble det avholdt dialogforum for Kongsvingerbaneutredningen, -med godt frammøte. (Foto: Katrine Sanila)

-Vi har lagt stor vekt på at vi skal få fram alle de ulike mulighetene for å utvikle Kongsvingerbanen, samt ivareta behovene for transport av folk og gods i hele korridoren Lillestrøm – svenskegrensen, sier Kupandran. Det betyr at vi også hare hatt med i vurderingene alternativer som mange mener er lite aktuelle. Likevel er det viktig å få alt opp på bordet slik at vi kan være trygge på at våre endelige vurderinger er de riktige og svarer godt på utredningsoppdraget. (Les oppdragsbrevet her) .

Mange muligheter
Konseptene, eller alternativene, for Kongsvingerbanen er svært mange. Man kan tenke seg en utvikling av banen som legger størst vekt på godstrafikken og bare har persontrafikk i rushtiden, eller man kan tenke seg en utvikling der persontrafikken tillegges størst vekt med høy frekvens. Kombinasjoner av disse, også, der busser brukes som avlasting må også belyses og undersøkes. -vi skal kort sagt få fram elle muligheter i transportkorridoren, ikke bare rene baneløsninger, sier prosjektlederen.
Kongsvingerbanen er i dag erklært overbelastet på strekningen Lillestrøm - Kongsvinger, -det betyr at det ikke er plass til å kjøre flere tog på denne strekningen. Kongsvingerbanen har i dag lokaltog i fast timesfrekvens til og fra Kongsvinger, ekstra rushtidstog morgen og ettermiddag, fjerntog til og fra Stockholm/Sverige, samt en betydelig godstrafikk over grensen til Sverige.

Dialog
I utredningsarbeidet legges det stor vekt på dialog med interessentene langs banen. Nylig var det dialogforum på Lillestrøm der status for arbeidet ble presentert. Blant de frammøtte var ordførere, politikere fra kommuner og fylkes, næringslivsfolk og folk fra andre berørte etater. -Det er tydelig at mange har store forventinger til arbeidet vårt, sier Darssan Kupandran. Vår anbefaling skal i korthet si noe om hvordan vi på en mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsom måte kan utvikle Kongsvingerbanen for framtidas behov. Samtidig vet vi at det ikke er ubegrenset med penger til store utbyggingstiltak i de kommende nasjonale transportplanene, så dette blir en nøtt å knekke, illustrer han.

Formålet med dialogforum er at politisk og administrativ ledelse i berørte kommuner og fylkeskommuner, samt regionale og statlige organer får uttale seg og kommentere prosjektets arbeid. I tillegg errepresentanter for interesseorganisasjoner og næringsliv invitert. Dialogforumet skal sikre dialog og medvirkning i utredningsarbeidet, bidra til økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og utvikle en felles forståelse av utfordringer og muligheter. Silingsprosessen begynner nå før jul og det vil bli et nytt dialogforum når konseptene og anbefalingene nærmer seg, ventelig i mars 2020.