Nord-Norgebanen: Utredning oversendt Samferdselsdepartementet

Jernbanedirektoratets utredning av en mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø er nå oversendt Samferdselsdepartementet. I høringsrunden mottok direktoratet 35 høringssvar.Nord-Norgebaneutredningen har blitt møtt med stort engasjement og mange synspunkter. Jernbanedirektoratets utredning er gjort på et overordnet nivå, og mange av høringssvarene går ut på at utredningene burde være grundigere. Et klart flertall av høringssvarene støtter en mulig utbygging av jernbane i nord og anbefaler videre arbeid med utredning og planlegging. Jernbanedirektoratet støtter på bakgrunn av utredningen og alle høringsinnspillene at det gjøres en mer grundig vurdering av ulike transportløsninger i Nord-Norge gjennom en KVU. Regjeringen har allerede signalisert at en KVU for transportsystemet i Nord-Norge vil bli satt i gang. En nærmere utredning med en helhetlig tilnærming gjennom en KVU vil gi et bredere beslutningsgrunnlag for valg av mulige løsninger for transportsystemet og eventuelt rekkefølge på utbygging.

Jernbanedirektoratet har laget et eget høringsnotat der høringspillene er samlet og kommentert.

Denne utredningen
Det er altså et oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for en jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen) som nå er utført. Analysene viser at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner.

En eventuell trinnvis utbygging er også vurdert og alternativene har da vært å bygge ut bare Fauske – Narvik, eller bare Narvik – Tromsø (Tromsbanen). Vurderingene er gjort på et overordnet nivå.
En bane fra Fauske til Tromsø vil bli om lag 375 kilometer lang og en sidelinje Bjerkvik – Harstad vil være vel 80 kilometer. Analysene viser at en full utbygging vil komme til koste 113 milliarder kroner og sidelinjen til Harstad rundt 20 milliarder.
En Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker.
Den samfunnsøkonomiske analysen viser at en slik bane ikke bane vil bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Her finner du utredningen og høringsnotatet, samt alle vedlegg.