Revidert nasjonalbudsjett: Støtteordning for gods, mer vedlikehold og framskyndet planlegging

I revidert nasjonalbudsjett styrker regjeringen vedlikeholdet, framskynder investeringer og planlegging og innfører en støtteordning for godstrafikk på bane. Samtidig spares det inn 511 millioner i planlegging siden Ringeriksbane-prosjektet er forsinket.

Kombitrafikken på bane skal styrkes med den nye støtteordningen. (Foto: Njål Svingheim)

Støtteordningen for godstrafikken skal innrettes slik at den omfatter kombitrafikk og vognlasttrafikk. Det er denne trafikken som har størst konkurranse fra stadig bedre veier, modulvogntog og utenlandske lastebiler. Støttebeløpet skal utbetales til godstogselskapene basert på netto tonnkilometer gods som de frakter på bane. Regjeringen foreslår 60 millioner kroner for 2019 og varsler i underkant av 90 millioner kroner de kommende to årene. En slik ordning er på plass i en rekke land i Vest-Europa.

- Vi har som ambisjon å frakte mer gods på bane. Det er positivt for både framkommeligheten på vei, miljøet og trafikksikkerheten. Regjeringen arbeider med å gjøre transport på jernbane mer pålitelig, men dette er i første rekke infrastrukturtiltak som først vil få effekt om noen år. Støtteordningen kommer i tillegg til dette, og er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år for å få godsnæringen på bane ut av en krevende periode, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

CargoNet: -Svært positivt!

-Vi i CargoNet har som kjent jobbet for en støtteordning over lengre tid, og er glade for at myndighetene nå bidrar til å redde gods på bane. Vi hadde håpet på et noe høyere tall, men vi ser det som svært positivt at det nå kommer en form for støtteordning, sier Anna Svaberg som er HR- og kommunikasjonssjef i CargoNet. -Nå venter vi spent på å høre mer om hvordan dette i praksis kommer bransjen og oss i CargoNet til gode, legger hun til.

Vedlikehold

I tillegg vil regjeringen styrke vedlikeholdet av den viktige strekningen mellom Lillestrøm og Asker med 250 millioner kroner. Pengene skal i første rekke prioriteres inn mot arbeidet for å redusere tallet på signalfeil. Til planlegging av kryssingsspor, hensettingsanlegg og ombygging av Nittedal stasjon foreslås det 101 millioner kroner.

Ringeriksbanen

Pengene til de omprioriteringene som gjøres i revidert nasjonalbudsjett tas altså fra planleggingsmidlene som ble bevilget til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 i 2019. Bane NOR er forsinket med reguleringsplanarbeidet på grunn av endringer i planene etter høringsrunden. Bane NOR varsler nå at reguleringsplanen er fullført, men at de fortsatt på venter på kvalitetssikring av kostnadstall. Planen ventes oversendt Kommunaldepartementet nå i mai. Opprinnelig var det bevilget 1016 millioner til Ringeriksbanen/E16 i år, men prosjektet vil altså bare kunne bruke om lag halvparten av dette beløpet i år.

Regjeringen understreker at prosjektet har høy prioritet og at prosjektet Ringeriksbanen/E16 får de midlene de trenger. -Denne forsinkelsen påvirker ikke muligheten for byggestart på prosjektet i 2021/22, sier samferdselsministeren.

 Vedlegg: Prop 114S 2019

Regjeringen fastholder målet om byggestart på Ringeriksbanen i 2021/22 selv om reguleringsplanen er forsinket. (Kart: Bane NOR)