SJ er tildelt kontrakten for Trafikkpakke Nord

Jernbanedirektoratet har i dag besluttet at trafikkavtalen for togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen skal tildeles SJ Norge.  Kampen om kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog, og det var tett og jevnt.   

 Strekningene i trafikkpakke nord

Pressemelding fra Jernbanedirektoratet 17.06.19 

SJ Norge er tildelt kontrakten for Trafikkpakke Nord: 

Bedre tilbud til en betydelig redusert kostnad for staten 

Jernbanedirektoratet har i dag besluttet at trafikkavtalen for togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen skal tildeles SJ Norge.  Kampen om kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog, og det var tett og jevnt.   

Både SJ Norge og Vy Tog leverte meget gode tilbud på kvalitet og oppdragsforståelse. Vy Tog leverte et marginalt bedre tilbud på disse kriteriene.  Når det gjelder pris, var SJ Norge klart best. Samlet sett er det SJ Norge som har levert det tilbudet som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet. 

Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femtedel av hva trafikken drives for i dag. Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge. Til slutt ble derfor pristilbudet for å drive trafikken i ti og et halvt år avgjørende.   

SJ Norge er et norsk datterselskap av Sveriges største persontrafikkoperatør SJ. SJ er heleid av den svenske stat.  SJ opererer allerede i dag i Norge og driver togtilbudet mellom Stockholm og Narvik og mellom Stockholm og Oslo.   

Opprinnelig var det tre tilbydere som deltok i konkurransen. -Vi er glade for at det også for denne trafikkpakken var sterk og god konkurranse, selv om antall tilbydere var færre enn i pakke 1.  Når vi nå inngår kontrakt med SJ, får vi en leverandør som allerede trafikkerer i Norge og som er kjent med nordiske trafikkforhold. Vi er sikre på at de vil levere et sikkert og kvalitetsmessig godt tilbud til de reisende, og prisen staten betaler for tilbudet vil gå betydelig ned, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Forbedret kundetilbud 

Som oppdragsgiver har Jernbanedirektoratet satt minimumskrav til kundetilbudet på de enkelte strekningene som f.eks frekvens og antall avganger, hvor tog skal stoppe og hva en togbillett maksimalt skal koste. Minimumskravene skal sikre at togtilbudet blir minst like godt som i dag.  

SJ Norge sine forbedringer i kundetilbudet, utover minstekravene, består blant annet av:  

 • Rutetilbudsforbedringer
 • Videreutvikling av Togbuss-konseptet
 • Etablering av lavpriskalender og dynamisk prising av billetter
 • Oppgradert serveringstilbud
 • Et Premium-tilbud på fjerntog med bl.a. frokost servert ved sete, kaffebuffé og tilgang til SJ-lounge som etableres i Oslo og Trondheim. 
 • Bedre løsninger for reisende med særskilte behov

Gjennom trafikkavtalen har Jernbanedirektoratet også anledning til å utøve opsjoner på definert tilbudsutvikling. I tillegg er trafikkavtalen slik at Jernbanedirektoratet gjennom endringsordre kan få til den videreutviklingen vi ønsker etter hvert som forholdene ligger til rette for det.  

For å sikre kundenes mulighet til å kunne kjøpe billett til alle togavganger i Norge, uavhengig av hvilken togoperatør som betjener den aktuelle strekningen, inngår alle togoperatører obligatorisk avtale med Entur AS. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og skal bidra til konkurransenøytralitet, lave etableringshindre for nye togoperatører, innovasjon og standardisering i utforming av reiseplanleggings- og billetteringsløsninger. 

SJ Norge skal leie togmateriell av Norske tog AS til betjening av det kundetilbudet som er fastsatt i trafikkavtalen. Norske tog er eid av Samferdselsdepartementet med oppgaver å anskaffe, eie, forvalte og gi togoperatørene tilgang til togmateriell på konkurransenøytrale vilkår.  

Ansatte som tilbys overføring fra Vygruppen AS til SJ Norge etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven, beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår.  

Trafikkavtalen er bygget opp med en insentivstruktur som gir bonus for positiv utvikling i kundetilfredshet (KTI) og for trafikkvekst. Det er også mulighet til bonus knyttet til aktivitet med uttesting av nullutslippstog på strekninger i trafikkpakken som i dag betjenes med dieselkjøretøy. 

Jernbanedirektoratet sikter mot at kontrakten med SJ Norge kan signeres i slutten av juni etter at en karensperiode på ti dager er utløpt.  SJ Norge får da nesten ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på strekningene som inngår i trafikkpakken med trafikkstart 7. juni 2020. 

Kontaktpersoner: Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, tlf. 916 55 155 

Persontrafikkdirektør Hans Kristensen, tlf. 916 97 291 

Vedlegg til pressemelding: 

Hva Pakke Nord omfatter 

 • Fjerntog inkludert nattog på Nordlandsbanen mellom Trondheim S og Bodø
 • Fjerntog inkludert nattog på Dovrebanen mellom Oslo S og Trondheim S
 • Regiontog Saltenpendelen på strekningen Bodø - Rognan
 • Regiontog Trønderbanen på strekningen Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
 • Regiontog Raumabanen på strekningen Dombås – Åndalsnes
 • Regiontog Meråkerbanen på strekningen Heimdal – Trondheim S – Storlien
 • Regiontog Rørosbanen på strekningen Hamar – Røros – Trondheim S

I den inngåtte trafikkavtalen er det stilt krav om et rutetilbud minst på nivå med dagens tilbud. I tillegg kan Jernbanedirektoratet utløse opsjoner knyttet til mulige tilbudsutvidelser, herunder 

 • Ny avgang t/r Mosjøen – Bodø lørdager
 • Ny avgang hver vei Oslo S – Trondheim S mandag til fredag og søndag for jevnere frekvens på Dovrebanen
 • Ny avganger Trondheim S – Steinkjer slik at timesfrekvens utvides fra kl19 til 23 på strekningenmandag – fredag 
 • Morgenavgang fra Stjørdal til Trondheim S forlenges fra Steinkjer 
 • Fire nye avganger t/r lørdag og fem nye avganger t/r søndag mellom Lundamo/Melhus og Steinkjer for etablering av timestrafikk lørdag morgen/formiddag og søndag ettermiddag/kveld
 • Antall daglige avganger på strekningen Trondheim S – Hell – Storlien økes fra 2 til 3 
 • Ekstra avgang t/r Røros – Hamar for etalering av to-timers frekvens mandag til fredag
 • Ekstra avgang t/r Røros – Trondheim S for å skape et «lunsj til lunsj»-tilbud mandag til fredag