Statsbudsjettet: 26,8 milliarder til jernbaneformål

Regjeringen foreslår en fortsatt økning i budsjettet til jernbaneformål i 2020. Til sammen foreslås det 26,8 milliarder kroner til jernbaneformål, en økning på 1,1 milliard eller 4,5% fra 2019.


Klarsignal: Det legges opp til rasjonell framdrift i intercityutbyggingen neste år. (Foto: Njål Svingheim)

Det blir stor byggeaktivitet i alle de pågående store jernbaneprosjektene neste år og i tillegg blir det oppstart på to nye prosjekter. Det er intercityutbyggingen på Kleverud – Sørli på Dovrebanen og elektrifiseringen på Trønder- og Meråkerbanen som får oppstartbevilgninger

-Jeg er godt fornøyd med at det fortsatt er en økning til jernbaneformål og at vi kommer i gang med to nye prosjekter neste år, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Også rasjonell framdrift der vi nå bygger, og stabile vedlikeholdsbevilgninger, er viktige for at vi skal få en bedre jernbane framover, sier hun. Slotsvik er også glad for at vi får til et bedre tilbud i rushtidene på Østfold- og Vestfoldbanen, samt at det settes inn flere nye togsett i trafikk i 2020.

Kjøp av persontrafikk med tog
Det foreslås 4 milliarder til kjøp av persontrafikk med tog i 2020.  Foruten vederlag til persontogoperatører for offentlig kjøpt trafikk skal ni nye togsett innfases, det blir flere avganger og bedre nettdekning om bord i togene. I tillegg skal fem sittevogner bygges om til nattog-vogner med liggestoler for gjøre nattogene mer attraktive.

Drift og vedlikehold
Til drift og vedlikehold av jernbanenettet forslås det bevilget 8,7 milliarder i 2020. Av dette inngår Norges største digitaliseringsprosjekt, ERTMS med 1,4 milliarder. ERTMS-utbyggingen omfatter utskifting av gamle signalanlegg med det nye felles europeiske systemet der de første banene skal være klare i 2021. Av vedlikeholdsbudsjettet skal også minst 2,2 milliarder brukes på fornyelser i eksisterende infrastruktur.

Investeringer
Regjeringen foreslår 11.6 milliarder til bygging og 1,6 milliarder til planlegging av nye tiltak neste år. Planmidlene omfatter intercityutbyggingen og ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Alle de store anleggene får rasjonell framdrift neste år.

Intercity
Litt over halvparten av investeringsmidlene foreslås brukt på intercityutbyggingen på Østlandet:

  • Ringeriksbanen (planlegging): 528 mill kr
  • Vestfoldbanen: 1,9 milliarder
  • Dovrebanen: 1,9 milliarder
  • Østfoldbanen: 2 milliarder

Andre store prosjekter

  • Follobanen: 3,4 milliarder
  • Vossebanen: 624 millioner
  • Trønderbanen: 233 millioner
  • Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, planlegging: 103 millioner

Lenke: Regjeringens pressemelding om budsjettforslaget for jernbaneformål