Stort engasjement for nytt utdanningssenter

– Dette skal vi virkelig stille opp på! Det sier professor Olav Bolland ved NTNU etter å ha fått presentert planene om et nytt utdannings- og kompetansesenter for samferdsel.

Seksjonsleder Bente Tangen i Jernbanedirektoratet er strålende fornøyd etter en samling på Gardermoen torsdag. Sammen med Statens vegvesen inviterte direktoratet til et arbeidsseminar for å forankre ideen om et utdanningssenter som retter seg mot hele samferdselssektoren – et senter som sikrer at Norge får tilgang på den kompetansen som kreves når Norge skal bygge ut og fornye sin infrastruktur i høyt tempo.

– Jeg merker meg det store engasjementet, sier Olav Bolland, som leder Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU. På Gardermoen møtte i alt 65 representanter for en rekke utdanningsinstitusjoner, entreprenører, rådgivende ingeniører og andre selskaper.

Kraftsamling

Deltakerne på samlingen ble utfordret til å komme med innspill til hvordan et eget senter for samferdsel kan organiseres. Tangen kunne fortelle at hun er blitt inspirert av Norsk Vannkraftsenter (NVKS) – et nasjonalt samlende senter som skal sikre og utvikle forskning og utdanning innen vannkraftteknologi. Dette senteret er et samarbeid mellom universitet- og høyskoler, industri og myndigheter og har hovedsete på NTNU i Trondheim.

– Vi ønsker oss en kraftsamling i samme retning både for jernbane og vei, sier Tangen. Hun minner om at både samferdselssektoren og samfunnet er i stor endring, og ikke minst: - Høy gjennomsnittsalder i bransjen kombinert med den teknologiske utviklingen forsterker behovet for å tenke utdanning og kompetanse på en annen måte enn før.

«De beste hodene»

Statssekretær Allan Ellingsen i Samferdselsdepartementet var en av innlederne. Han understreket behovet for å tiltrekke seg de beste hodene for å få mest mulig ut av hver samferdselskrone, og han minnet om at klimautslippene skal reduseres med 50 prosent fram til 2030 - i takt med en rivende teknologisk utvikling. Ellingsen fortalte at departementet har snudd opp-ned på arbeidet med en ny Nasjonal transportplan, der samhandling og et sterkt blikk på helheten blir helt sentralt.


Bolland synes det er godt å se at Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet har seriøse planer om å få til et bredt anlagt senter som tenker mer helhet.

 

– Et riktig initiativ

Elisabeth Schjølberg leder et samferdselsforum i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening, og hun slår fast:
– Jeg tror dette er et riktig initiativ. På en del områder klarer vi ikke å få til det samspillet som vi trenger i åra framover. Utdanningstilbudene er i dag litt for fragmenterte; de støtter opp om enkeltfag framfor å ta opp i seg helheten. Det vi virkelig ønsker oss, er studenter som synes det er morsomt å tenke helhet. Når det er sagt, må vi selvfølgelig ha konstruktører som vet hvordan bruer skal bygges.


– Vi må lære oss å samhandle på nye måter, istemmer Bente Tangen, som er glad for at ideen om et senter for samferdsel nå har fått en bredere forankring. – Vi har kjørt noen runder før og blitt mer modne i tankene. Og torsdagens arrangement viser at folk virkelig stiller opp.

Utdanningsinstitusjonene begynner å tenke: «Hva må vi gjøre for å være med på dette?» Noen spør om de er store nok og ser mulighetene for å utvikle seg i en ny retning. Det kan komme så mye spennende ut av dette!

Bente Tangen (i midten) gleder seg over at Olav Bolland ved NTNU og Elisabeth Schjølberg i Rådgivende Ingeniørers Forening roser initiativet om et utdanningssenter for samferdsel.

Spennende karrierevei

Bolland, som også er professor i termisk kraftproduksjon, tror et nytt senter kan vise fram spennende karriereveier for å rekruttere studenter til samferdsel: - Skal vi få til det, må de tradisjonelle disiplinene innenfor vei og jernbane kobles mer opp mot digitalisering, ja hele IKT-området med sensorer, kunstig intelligens, droner og så videre. For det som skjer ute hos etatene, entreprenørene og hele bransjen generelt handler mer og mer om teknologiutvikling. Man tar i bruk nye ting i stedet for det trauste. Når dette skjer, vil også interessen blant studentene øke.

– Vi ser voldsom økning i det samfunnet nå bruker på samferdsel, og det må følges opp med mer forskning og også med mer trykk på det undervisningssystemet vi har, mener Bolland.
Schjølberg minner om at rådgivernes rolle også er i stor endring. Flere utbyggingsprosjekter gjennomføres som totalentrepriser, der trådgiverne nå blir underlagt entreprenørene:
– Nå må også vi vise hvordan vi ser for oss vår rolle framover. Etter samlingen på Gardermoen kommer vi til å ta et raskt oppfølgingsmøte for å drøfte hvilken rolle vi rådgivere kan ta og hvordan vi kan bidra.

Bente Tangen tente en gnist da Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen torsdag samlet en rekke samferdselsaktører på Gardermoen.