Vy Tog tildeles kontrakt for Trafikkpakke 3 Vest

Jernbanedirektoratet har i dag tildelt kontrakten for persontogtjenester på strekningene Fjerntog Oslo S-Bergen, Regiontog Bergen-Voss-Myrdal og Lokaltog Bergen-Arna til Vy Tog.


Vy Tog gikk seirende ut av konkurransen om togtrafikken på Bergensbanen. (foto: Njål Svingheim)

Det vinnende tilbudet innebærer en rekke tilbudsforbedringer for blant annet pendlere, fritidsreisende og reisende med nattog. Staten vil i avtaleperioden på maksimalt 11 år motta inntil 2,2 milliarder kroner fra Vy Tog for retten til drive persontrafikken på de nevnte strekningene.  

Konkurransen om kontrakten for Trafikkpakke 3 Vest sto i sluttfasen mellom Vy Tog, TideArriva og SJ Norge.

- Konkurransen om Trafikkpakke 3 Vest har vært hard, i likhet med de to første trafikkpakkene. De tre tilbudene har det til felles at de gir mer tog for pengene. Tilbudet fra Vy Tog var best både på kvalitet og kostnad, og vil innebære vesentlige forbedringer av rutetilbudet når det gjelder antall avganger og en spennende videreutvikling av togproduktet, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Mål for trafikkpakken omtalt i konkurransegrunnlaget er:

 • Flere og mer fornøyde kunder på strekningene i trafikkpakken
 • Mer persontrafikk for den offentlige ressursinnsatsen
 • Optimal drift og vedlikehold av togmateriell
 • En effektiv- og markedsorientert organisasjon
 • Et godt samarbeid med regionale myndigheter og aktører i sektoren
 • Et mest mulig sømløst tilbud mellom persontrafikk i trafikkpakken og øvrig kollektivtransport

Kvalitet og pris ble vektet henholdsvis 60 og 40 prosent. Avtalen løper i ni år, fra desember 2020 til desember 2029, med mulighet (opsjon) til å forlenge med inntil to år.

Flere avganger – bedre nattogtilbud

Når det gjelder kvalitet, har tilbyderne blitt evaluert på følgende fire hovedkriterier: Plan for flere og mer fornøyde kunder, løsning for kundeservice, løsning for robust og effektiv drift og løsning for mobilisering før trafikkstart. I dette ligger også vurdering av blant annet løsninger for punktlighet og regularitet, avvikshåndtering, vedlikehold, renhold og kundekomfort, evne til å tiltrekke og beholde medarbeidere og effektiv samhandling med annen lokal kollektivtrafikk.

Som oppdragsgiver har Jernbanedirektoratet videre stilt minimumskrav til kundetilbudet på de enkelte strekningene, som for eksempel antall avganger, hvor tog skal stoppe og hva en ordinær togbillett maksimalt skal koste – herunder også minstekrav knyttet til sosiale rabatter (for barn, studenter og honnør).

- Vy Tog har ambisiøse planer for togstrekningene som inngår i trafikkpakken, og har levert planer som både økonomisk og gjennomføringsmessig fremstår som gode og realistiske. Dette vil de reisende merke, fremholder jernbanedirektør Slotsvik.

Tilbudsforbedringene vil i hovedsak bestå av:

 • Flere avganger på alle strekningene i trafikkpakken
 • Bedre nattogtilbud
 • Forbedret servicekonsept
 • Bedre løsninger for reisende med særskilte behov
 • Forbedrede transportvilkår 

Staten vil motta inntil 2,2 milliarder kroner

I løpet av avtaleperioden, inklusive begge opsjonsårene, vil staten motta et samlet vederlag på inntil 2,2 milliarder kroner. I gjeldende direktekjøpsavtale med Vygruppen betaler staten i 2019 ca. 201 millioner kroner for kjøp av persontogtjenester på Regiontog Bergen-Voss-Myrdal og Lokaltog Bergen-Arna, samt Fjerntog Oslo S-Bergen (nattog). Fjerntog Oslo S-Bergen (dagtog) er ikke en del av det offentlige kjøpet, og staten betaler således ikke noe for dette togproduktet i dag.

Vy Tog vil kunne motta en oppstartsbonus på inntil 20 millioner kroner, og en årlig bonus på inntil 16 millioner kroner. Utbetaling av bonus forutsetter at selskapet blant annet når definerte milepæler i oppstarten, og milepæler for økt kundetilfredshet.

Ansatte i Vygruppen som arbeider med å produsere dette togtilbudet i dag vil få tilbud om overføring til Vy Tog etter reglene i Arbeidsmiljøloven og Jernbaneloven. Som i tidligere trafikkpakker må vinnende operatør inngå avtale med Entur om reiseplanleggings- og billetteringsløsning for å sikre at kundene får ruteinformasjon og får kjøpt billett til alle togavganger på ett sted. Videre skal Vy Tog leie togmateriell av Norske tog.

Jernbanedirektoratet sikter mot at kontrakten med Vy Tog kan signeres fredag 20. desember 2019 (i Bergen), etter at en karensperiode på ti dager er utløpt. 

Kontaktpersoner:

 • Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, tlf. 916 55 155
 • Persontrafikkdirektør Hans Kristensen, tlf. 916 97 291

---------------------------------------------------------------------------------
Faktaark vedlagt pressemeldingen ved tildeling av Trafikkpakke 3 Vest:

Trafikkpakke 3 Vest – Prosessen

Des. 2018

Utsendelse av konkurransegrunnlaget

01.08.2019

Frist for første tilbud

 Sept. – nov. 2019

To forhandlingsrunder og ett revidert tilbud

 27.11.2019

Frist for endelig tilbud

 09.12.2019

Tildeling av kontrakt

 20.12.2019

Signering av kontrakt (i Bergen)

 13.12.2020

Trafikkstart (første driftsår blir rutetilbudet tilsvarende som i dag, forbedringer i rutetilbudet fra desember 2021)

---------------------------------------------------------------------------------

Staten vil motta inntil 2,2 milliarder kroner i vederlag

---------------------------------------------------------------------------------Konkurranseutsettingen av persontrafikken på jernbane

 • I 2015 ga Stortingsflertallet sin tilslutning til jernbanereformen, der konkurranseutsetting av persontrafikk på jernbanen er en sentral del.
 • I oktober 2018 og juni 2019 ble Go-Ahead Norge og SJ Norge tildelt kontrakt for hhv. Trafikkpakke 1 Sør og Trafikkpakke 2 Nord.
 • desember 2019 ble Vy Tog tildelt kontrakten for trafikkpakke 3 Vest.
 • I 2020 skal konkurransen om Trafikkpakke 4 utlyses – omfatter Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo.
 • I 2022 skal konkurransen om Trafikkpakke 5 utlyses – omfatter IC-linjene og noen lokaltoglinjer.