Bedre nettdekning langs jernbanen kommer i NTP 2022-33

Samferdselsdepartementet har fått utredet alternative løsninger for bedre nettdekning langs jernbanen. Anbefalingene om bedre nettdekning inngår i arbeidet med beslutningsunderlag for neste Nasjonal transportplan, det vil si perioden 2022-33.

Bedre nettdekning forventes å forbedre reiseopplevelsen ved at de reisende som ønsker å benytte pad, lap-top eller mobiltelefon kan gjøre det med en bedre brukeropplevelse enn det som er tilfelle i dag.

Konseptvalgutredningen (KVUen) er utarbeidet av Jernbanedirektoratet etter en bestilling fra Samferdselsdepartementet. Utredningen skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om det videre arbeidet. Anbefalingen er en strekningsvis forbedring av eksisterende mobilnett.

Mange jernbanestrekninger har dekningsutfordringer fordi jernbanen går gjennom områder hvor det normalt ikke er befolkning. Flesteparten av de eksisterende jernbanetunnelene er ikke tilrettelagt for mobildekning. Så mye som 43% av jernbanenettet har det som kan kategoriseres som dårlig mobilnettkapasitet i dag. Selv om det tilsynelatende er dekning i mobilnettoperatørenes mobilnett, så er ikke den dimensjonerte kapasiteten i nettene nødvendigvis tilstrekkelig for at så mange reisende som befinner seg inne i et tog kan benytte sin smarttelefon med en god nok brukeropplevelse. Videre er om lag 42% av mobilnettet er for svakt dimensjonert for å kunne håndtere mange reisende som bruker sin mobile enhet aktivt. Bare resterende 15% av jernbanenettet kan tilby det som kan kategoriseres som god nok dekning. Denne utredningen tar for seg konsepter som i ulik grad bidrar til å forbedre nettdekningen på jernbanestrekningene i Norge.

Utredningen anbefaler en strekningsvis forbedring og forsterkning av eksisterende mobilnett langs jernbanen som på sikt vil gi god brukeropplevelse, også i de fleste tunneler.

Vedlegg:

KVU Bedre nettdekning langs jernbanen -hovedrapport

Oversendelsbrev