Follobanen: Mange forbedringspunkter

Både Jernbanedirektoratet og Bane NOR har på bakgrunn av en uavhengig evaluering av Follobane-prosjektet kommet opp med en rekke punkter som kan forbedres i store utbyggingsprosjekter. Evalueringen er gjennomført etter at Follobaneprosjektet fikk en prisøkning på over fem milliarder kroner.

Fra støpingen av fastspor i Blixtunnelen på Follobanen. (Foto: Bane NOR)

Det er Oslo Economics som på oppdrag fra Jernbanedirektoratet har gjennomført en evaluering av hva som har ført til den store kostnadsveksten i Follobane-prosjektet etter gjennomført kvalitetssikring, KS2, i 2014. Justert for prisstigning har kostnadene siden da økt med 5,2 milliarder kroner, samt at andre hendelser og endringer i prosjektet har ført til en ytterligere kostnadsvekst på 2,9 milliarder.

Et hovedpunkt for læring fra rapporten er at selve måten kostnadsestimeringen gjennomføres på må bedres, slik at estimatene gir et mer korrekt bilde av de reelle kostnadene og usikkerhetene i prosjektet. Dette gjelder i særlig grad såkalte megaprosjekter som Follobanen.

Jernbanedirektoratet vil derfor:

  • Identifisere og kartlegge hva som kjennetegner megaprosjekter ettersom innhentede erfaringer tyder på at prosjekter i denne kategorien i mindre grad klarer å holde seg innenfor styringsrammen. Direktoratet vil kontakte relevante fagmiljøer i Norge med mål om å etablere et forskningsprosjekt som tar for seg hvordan estimering av slike megaprosjekter kan gjøres bedre.
  • Etablere kontakt med andre land for å dele erfaringer knyttet til kostnadsestimering i tidlig fase av slike prosjekter.
  • Styrke samarbeidet mellom fagmiljøene som jobber med kostnadsestimering i Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

I tillegg har Bane NOR laget en egen liste med oppfølgingspunkter som skal gjøre kostnadsestimatene av megaprosjekter mer nøyaktige.

Rapporten fra Oslo Economics peker for øvrig også på at utgangspunktet for kostnadsestimatet for Follobanen fra 2012 var for optimistisk. Også etter gjennomført KS2 har prosjektet vært preget av stor optimisme.  Rapporten peker på at konkursen og den påfølgende hevingen av kontrakten med entreprenøren Condotte har ført til store utfordringer i prosjektet. Her tok man ikke tilstrekkelig inn over seg hva konkursen kunne medføre av kostnadsoverskridelser.

Likevel konkluderer rapporten med at styringen av prosjektet i hovedsak har vært god.

Vedlegg:

Oversendelsbrev til Samferdselsdepartementet

Rapport fra Oslo Economics med evaluering av Follobaneprosjektet