Hovedbanen Nord: Alle muligheter undersøkes

Hovedbanen har på strekningen Lillestrøm – Jessheim – Eidsvoll for lav kapasitet i forhold til etterspørselen. Nå skal alle muligheter for strekningen vurderes nærmere.

Arbeidet med å få fram hvilke muligheter og valg som bør tas for denne strekningen skjer nå i form av en konseptvalgutredning, KVU. Jernbanedirektoratet fikk i 2019 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lage en KVU for Hovedbanen nord. Det vil altså si for den enkeltsporede strekningen Lillestrøm – Jessheim – Eidsvoll. Deler av strekningen går parallelt med Gardermobanen, og banen har blandet trafikk av lokaltog og godstog.

-Arbeidet med KVUen er godt i gang og vi har gjennomført et idéverkested med deltakere fra kommuner, fylket, næringsliv, speditører og transportselskaper, forteller Bente Bukholm som er prosjektleder for utredningen. Vi har også ferdigstilt en såkalt problembeskrivelse som tydelig viser hvilke utfordringer det er på strekningen. -Kort sagt så er det i dag ikke plass til å ta den togtrafikken som er etterspurt. Dette gjelder både for godstrafikk og for persontrafikk.

 

 

 

Hit til Dal stasjon går det i dag halvtimes ruter med lokaltog. I tillegg kommer all godstrafikk nordover til og fra Oslo. (Foto: Njål Svingheim)

I tråd med politiske ønsker og føringer for både trafikk og regional utvikling så vil det være ønskelig å styrke transportsystemet på strekningen. -Vår jobb i KVUen blir å få fram et grunnlag som viser hvilke mulige valg skal kan tas for å løse disse utfordringene, sier Bukholm.

Vedlagt finner du både problembeskrivelsen og referat fra ideverkstedet.

Prosjektet jobber nå med å utarbeide behovsanalyse samt se på samfunnsmål og prosjektmål. Samfunnsmålet skal godkjennes av Samferdselsdepartementet.

Vedlegg:
Problembeskrivelse KVU Hovedbanen Nord

Referat fra gjennomført idéverksted KVU Hovedbanen Nord

Utredningsside for KVU Hovedbanen Nord