Jernbanedirektoratet forvalter tilskuddsordning for kommersielle buss- og båtruter

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet forvalte tilskuddsordningen for kommersielle buss- og båtruter som følge av smittevernstiltak i forbindelse med koronaepidemien.

Jernbanedirektoratet forvalter tilskuddsordning for kommersielle buss- og båtruter som taper omsetning i korona-pandemien. (Foto: Vy)Jernbanedirektoratet forvalter tilskuddsordningen for kommersielle buss- og båtruter med takt omsetning som følge av korona-krisen. (Foto: Vy)

Ordningen er hjemlet i Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19

Ordningen gjelder for juni, juli og august måned. Søknadsfrist for hver måned er fire uker etter utgangen av den måneden det søkes tilskudd for. Søknadsfristen for juni måned er fire uker etter at forskriften er kunngjort, det vil si 17. august.

I henhold til forskriftens § 6 kan Samferdselsdepartementet bestemme format som søknaden skal sendes på. Denne myndigheten har blitt delegert Jernbanedirektoratet i supplerende tildelingsbrev. Jernbanedirektoratet har besluttet at søknaden skal sendes per epost til: post@jernbanedirektoratet.no

Videre skal søknaden inneholde følgende utover det som fremkommer i forskriften:

  • Regnskap for måneden det søkes tilskudd for, samt sammenligningsmåned per rute det søkes om tilskudd for. Dette skal sendes inn i redigerbart excelformat. Regnskapene skal følge oppstillingsplanen i regnskapsloven §6-1, samt vise sum driftsinntekter, sum driftskostnader, sum finansinntekter, og sum finanskostnader. Eventuell kompensasjon fra andre ordninger, som forskrifter, skal komme frem i egne linjer i regnskapsoppsettet. For ruter hvor sammenligningsgrunnlaget ikke er tilsvarende kalendermåned i 2019, skal dette begrunnes.
  • Virksomhetens siste årsregnskap som er innsendt Brønnøysundregistrene. Regnskapsprinsipper skal fremkomme. Det skal opplyses om eventuelle avvik av betydning fra disse prinsippene i utarbeidelse av ruteregnskapene beskrevet over.
  • Bekreftelse av ruteløyve for hver rute det søkes om støtte for. Søknadsdato skal fremkomme.

Oppdatering 13. august:  Jernbanedirektoratet har på forespørsel åpnet for at bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører kan ettersendes søknad for juni måned. Bekreftelsen må sendes inn senest 28. august, som sammenfaller med søknadsfrist for måneden juli. Dette på grunn av at forskriften blitt fastsatt og presisert ila. ferieperioden. Vi presiserer at selve søknaden for juni må fortsatt sendes inn senest 17. august.

Jernbanedirektoratet forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon etter innsendt søknad, dersom det viser seg å være behov for det.

Kontaktperson for søkere er Tørris Rasmussen, telefon 938 31 210.

Se også: Supplerende tildelingsbrev nr 5 for 2020