Konkurransen om Trafikkpakke 4 utsettes – trafikkstart i desember 2023 

Jernbanedirektoratet har besluttet å utsette konkurransen om Trafikkpakke 4. Oppstart av trafikkpakken forskyves ett år, til desember 2023. – En utsettelse vil redusere den samlede usikkerheten for togoperatørene, og bidra til at vi får en god og rettferdig konkurranse til det beste for togkundene, sier jernbanedirektør Kirsti L. Slotsvik.

Både lokal- og intercitytrafikken på Østfoldbanen er blant strekningene som omfattes av trafikkpakke 4. (Foto: Njål Svingheim)

Trafikkpakke 4, som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo, skulle etter planen tildeles høsten 2021, med trafikkstart halvannet år senere – i desember 2022.  Nå utsettes konkurransen, slik at konkurransegrunnlaget skal være klart i første kvartal 2021, kontrakten tildeles tidlig i 2022 og oppstart blir ved ruteterminskiftet i desember 2023.  Samferdselsdepartementet har gitt sin tilslutning til dette.

- Vår oppgave er å tilrettelegge for en god og rettferdig konkurranse, som gir et best mulig tilbud til de reisende for den samlede ressursinnsatsen. Dette har vi lykkes med i de tre tildelte trafikkpakkene. Med det nye risikobildet vi nå har, ser vi at det kan bli vanskelig å oppnå disse gevinstene med gjeldende fremdriftsplan for Trafikkpakke 4, sier Slotsvik. 

Hun viser til Covid-19-pandemien som har skapt store utfordringer også for togoperatørene, som har måttet nedskalere sitt tilbud etter et trafikkfall de første par månedene på 80-90 prosent.  

- Det har oppstått stor usikkerhet særlig knyttet til hva som vil være normal etterspørsel og inntektsnivå for togoperatørene fremover, samt hvorvidt operatørene har ressurser og økonomi til å prioritere deltagelse i en ny konkurranse, påpeker Slotsvik, og legger til:

- Dette kommer på toppen av usikkerhet knyttet til tidspunkt for når ny infrastruktur kan tas i bruk. Det pågår flere store utbyggingsprosjekter på jernbanen i Østlandsområdet, og mange av disse realiseres i løpet av avtaleperioden. Selv om vi i konkurransen kan håndtere usikkerhet knyttet til når ny infrastruktur kan tas i bruk, mener vi at en utsettelse også av den grunn vil bidra til at konkurransegrunnlaget, og dermed selve konkurransen, blir bedre fordi operatørene med større sikkerhet kan ta høyde for de mange positive effektene disse investeringene gir.  

Stor og kompleks trafikkpakke 
Trafikkpakke 4 er vesentlig større og mer kompleks enn de tre allerede tildelte trafikkpakkene. Ikke bare fordi den omfatter betydelig flere togavganger og reisende, men også fordi den bygger på en omfattende rute-, pris- og billettsamarbeidsavtale med fylkeskommunene og kollektivselskapene. Arbeidet med denne er krevende, og eventuelle forsinkelser kan i verste fall vil gi et mer ufullstendig konkurransegrunnlag dersom dette skal være klart i september i år. Dette vil i sin tur kunne føre til mindre presise tilbud, og dermed også større utfordringer i evalueringen av tilbudene.  

- Det er summen av disse usikkerhetene som ligger bak utsettelsen av konkurransen, avslutter Kirsti L. Slotsvik.  

For ytterligere informasjon: 

 • Direktør Persontrafikkavtaler Hans Henrik Kristensen, tlf. 916 97 291
 • Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, tlf. 916 55 155

Trafikkpakke 4 omfatter: 

 • Lokal- og regiontogstrafikk mellom Spikkestad /Asker – Lillestrøm (L1)
 • Stabekk/Skøyen – Ski (L2)
 • Oslo S – Jaren (L3)
 • Stabekk – Moss (L21)
 • Skøyen – Mysen/Rakkestad (L22)
 • Oslo S – Halden (R20)
 • Oslo S – Gjøvik (R30).

 Konkurranseutsetting av persontransport med tog:  

 • I juni 2015 ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens jernbanereform som blant annet innebærer en gradvis innføring av konkurranse om persontransport med tog. Jernbanedirektoratet har ansvaret for konkurranseutsettingen.
 • Målsettingen med konkurranseutsettingen er å få mest mulig ut av den statlige ressursinnsatsen, og å stimulere til nytenking og sterkere kundeorientering. I statsbudsjettet for 2020 er det satt av drøyt fire milliarder kroner til kjøp av persontransport med tog. 
 • Det skal konkurreres om fem trafikkpakker, hvorav Trafikkpakke 1 Sør ble tildelt i oktober 2018 (Go-Ahead Norge, trafikkstart desember 2019), Trafikkpakke 2 Nord ble tildelt i juni 2019 (SJ Norge, trafikkstart juni 2020) og Trafikkpakke 3 Vest ble tildelt i desember 2019 (Vy Tog, trafikkstart desember 2020). 
 • Trafikkpakke 4, som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo, skulle etter planen tildeles høsten 2021, med trafikkstart i desember 2022. Jernbanedirektoratet utsetter nå oppstart av konkurransen med seks måneder. Trafikkstart blir i desember 2023.  
 • Fremdriftsplanen for Trafikkpakke 5, som blant annet omfatter deler av InterCity-strekningene, er ennå ikke fastsatt. 

Se også: Temasiden for Trafikkpakke 4