Konnekt - Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel lansert

Konnekt er nå lansert som nasjonalt kompetansesenter for samferdsel. Hovedmålet er å sikre tilstrekkelig tilgang på riktig kompetanse for sektoren.


Initiativtagerne Bente Tangen, Jernbanedirektoratet og Lars Fossli, Vegdirektoratet (tv) sammen med Marius E. Sommerfelt, fungerende leder Konnekt (th).

For at samferdselssektoren skal kunne nå de målene som politikerne fastsetter er det avgjørende at etater og bedrifter i sektoren har tilgang på folk med riktig kompetanse. For å sikre at denne kompetansen finnes, har Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gått sammen om å etablere Konnekt som skal være et nasjonalt kompetansesenter for samferdsel. -Vi ønsker med dette å sikre at unge mennesker med ambisjoner kan utdannes til å besitte den kompetansen som sektoren vil etterspørre, sier Marius E. Sommerfelt, fungerende daglig leder for Konnekt. Samferdselssektoren er i endring og vi vet at endringene vil skje enda raskere i årene framover, sier Sommerfelt. -Derfor er det viktig at bedriftene som har behov for kompetanse samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene.

Samhandling
Ideen med Konnekt er at myndigheter, utdaningsinstitusjoner og næringslivet skal samhandle tettere og bedre enn i dag. Det er også et mål å finne fram til nye måter å utvikle relevant og forskningsbasert kunnskap og kompetanse på. Konnekt vil i samarbeid med aktørene i samferdselssektoren og utdanningsinstitusjonene kontinuerlig kartlegge og synliggjøre behovet for kompetanse innenfor de ulike fagområdene. - Der Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gjennom Konnekt stiller med økonomiske ressurser, ønsker vi at den øvrige bransjen stiller med fagkompetanse, sommerjobber, prosjektarbeid og praktisk erfaring, sier Bente Tangen, initiativtager til Konnekt i Jernbanedirektoratet. - Målet er å gjøre utdanningsinstitusjonene best mulig rustet til selv å utvikle de riktige studieprogrammene og til syvende og sist utdanne folk med relevant og forskningsbasert kompetanse, sier Tangen.

I løpet av første halvår 2020 vil Konnekt ha gjennomført en undersøkelse av en statistisk modell som tallfester dagens kapasitet og kompetanse innen veg og bane i Norge. Denne modellen vil danne grunnlaget for kartlegging av dagens og morgendagens behov. I tillegg vil Konnekt jobbe aktivt med utdanningsinstitusjonene for å øke sektorens attraktivitet blant unge studie- og jobbsøkere.

Fra høsten 2021 vil veg- og jernbanerelatert utdanning støttet av direktoratene gradvis dreies mot de reelle kompetansebehovene som er kartlagt, og mot de fagområdene som anses for å være avgjørende for å sikre bransjens kompetanse for fremtiden.

I tillegg til partene Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen har Konnekt et godt etablert samarbeid med Bane NOR, Nye Veier, BNL, RIF og KS. EBA og Spekter ønsker også å støtte arbeidet i fortsettelsen.

Konnekt samarbeider med Bane NOR, Baneservice og Norconsult i forbindelse gjennomføring av den statistiske modellen.

Lenke: konnekt.no