Korona-krisa: Minimumskøyreplan for toga

Jernbanedirektoratet og togselskapa er samde om å leggje til grunn ein minimumskøyreplan for togtrafikken gjennom korona-krisa. Det vert lagt opp til å halde køyre ein jevn frekvens på viktige togruter. Det er samstundes oppmoda om å unngå å reise kollektivt om du kan.

Frekvensen i lokaltogtrafikken er redusert i høve til normal trafikk. Det er semje om å leggje ein minimumskøyreplan til grunn for togtrafikken gjennom korona-krisa. Vy Tog har redusert trafikken. Selskapet har ikkje teke avgjerd på om dei vil innføre minimumskøyreplanen innen 15.april, med dette vil bli vurdert. Informasjon om dette togtilbodet finn du her (lenke).

Regjeringa har bede om at togtrafikken og kollektivtrafikken skal gå slik at viktig nøkkelpersonell kan kome seg til frå arbeid. Det blir tilpasningar og lågare frekvens i samråd mellom mellom togselskapa og Jernbanedirektoratet. Togselskapa sine nettsider og app’er vil vere oppdaterte på hvilke tog som går.
Lenker til oppdatert informasjon frå togselskapa:

Vy Tog

Go Ahead Nordic

Bane NOR har sett i verk tiltak på stasjonane for å redusere smittefara. Dette gjeld til dømes auka reinhald. Same type tiltak blir gjort ombord i toga.

Information in english