Korona-krisen: Smittevern i tog

Siden utbruddet av Covid-19 har togselskapene måttet forholde seg til ulike smittevernsnivåer og anbefalte tiltak fra Helsedirektoratet. Jernbanedirektoratet har gjennom tilleggsavtaler til trafikkavtalene sikret bærekraftige rammevilkår for togselskapene i en periode med svært redusert etterspørsel etter togreiser og hvor kun deler av setekapasiteten kunne benyttes for å overholde krav til smittevern.

 Etter Covid-19 utbruddet i mars måned ble etterspørselen etter togreiser redusert med 80-90%. Allerede dagen etter utbruddet etablerte togselskapene smittevernstiltak om bord i sine togavganger, og dette ble distribuert til kundene på e-post, på nettsider og via plakater i tog. Smittevernstiltakene omfattet bla. oppfordringer til passasjerene om å holde avstand, ekstra renhold av kontaktflater i togene, fjerning av servering om bord og ingen billettsalg.

I mai måned publiserte Helsedirektoratet første utgave av smittevernsveileder for kollektivtransporten. Veilederen anbefalte som supplement til øvrige smittevernstiltak, å begrense belegg i togene til 50% av setekapasitet og ingen ståplasser om bord. For fjerntog og andre plassregulerte tog ble dette tilpasset i salgssystemene, mens fysisk merking av seter ble gjennomført i lokaltog og regiontog.

I midten av september ble seneste utgave av smittevernsveilederen publisert. Togselskapene og Jernbanedirektoratet fikk mulighet til å delta i arbeidet med å tilpasse veilederen til smittenivå i samfunnet og definere særskilte tiltak for jernbanesektoren. Helsedirektoratet inviterte til møte i august for å presentere utkast til revidert veileder, og dette ble fulgt opp med en høringsrunde. Som et resultat av involveringen er det nå gitt større frihetsgrader til togselskapene å finne gode tiltak for å overholde anbefalte normer for smittevern. I tillegg ble det fra Helsedirektoratets side gitt anbefalinger om munnbind i togavganger hvor det ikke er mulig å overholde anbefalte 1 meters avstand.

Helsedirektoratets anbefalte smittevernstiltak vil gjelde inntil videre. Dersom det oppstår en situasjon med økt smittetrykk nasjonalt eller regionalt (såkalt rødt nivå), vil det være aktuelt å innføre forsterkede tiltak som bruk kun opptil 50% av kapasitet i tog og obligatorisk munnbind for passasjerene.

Link til smittevernsveileder for kollektivtransport finner du her

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Korona-krisen: Normal togtrafikk innenlands

Det er fortsatt et generelt råd om å begrense bruken kollektivtransport dersom det er mulig, spesielt i rushtiden.

Les smittevernveileder for bruk av kollektivtransport her

For lokaltog, intercitytog og regiontog rundt de store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er det kjørt ordinært rutetilbud fra midten av august.

Fjerntogtilbudet kjøres også som ordinært, men her er det begrensninger i antall plasser som er tilgjengelig av smittevernhensyn.

Det blir ikke kjørt persontog over grenseovergangene til Sverige inntil videre. Dette blir vurdert fortløpende ut fra reiseråd og karanteneregler mellom landene.

Inntil videre er det også slik at det av smittevernhensyn bare er om lag halvparten av setekapasiteten i fjerntogene som kan utnyttes.