Korona-krisen: Tilleggsavtaler og utbetaling av vederlag til togoperatørene

Korona-pandemien, og nedstengningen av samfunnet i midten av mars, førte til et dramatisk fall i antall reiser med tog og i togoperatørenes inntekter. For å opprettholde et grunnleggende togtilbud for arbeidsreisende, bevilget Stortinget 7. april 550 millioner kroner ekstra til kjøp av persontransport med tog. For perioden 12. mars til 31. mai er det utbetalt om lag 395 millioner kroner


(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

Raskt etter at nedgangen i etterspørsel inntraff, ble togoperatørene og Jernbanedirektoratet enige om et nedskalert rutetilbud, der arbeidsreisende med samfunnskritiske funksjoner ble prioritert, – samtidig med at smittevernreglene ble ivaretatt. Etter gjenåpning av barnehager og skoler i månedsskiftet april/mai, ble togtilbudet i storbyområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger tilbakeført til tilnærmet ordinært nivå. Direktoratet opprettholdt samme vederlag som togoperatørene har krav på ved ordinær ruteplan, mens selskapene altså har kunnet redusere togtilbudet i samråd med direktoratet. Bane NOR har på sin side utsatt innkrevingen av infrastrukturavgifter.

Nedskalert rutetilbud til tross: Nedgangen i etterspørsel og inntekter var så stor at det ble vurdert at togoperatørene ikke vil ha økonomisk grunnlag for å opprettholde et slikt minimumstilbud. Regjeringen fikk derfor tidlig i april Stortinget med på å bevilge 550 millioner kroner ekstra til kjøp av persontransport med jernbane. Dette kommer i tillegg til de drøyt fire milliardene som er satt av til dette formålet i statsbudsjettet for 2020.

Umiddelbart etter vedtaket i Stortinget, fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag å inngå midlertidige tilleggsavtaler med persontogoperatørene. Disse tidsbegrensede avtalene er strukturert slik at Jernbanedirektoratet tar risikoen for endringer i etterspørselen, mot at togoperatørene ikke får ta del i eventuelt overskudd fra økt etterspørsel. Togoperatørene har insitamenter til å opprettholde etterspørselen gjennom at avtalene avsluttes så snart avtalt togtilbud kan dekkes innenfor ordinære trafikkavtaler. For å hindre overkompensasjon avgrenses avtalene mot andre kompenserende tiltak, og utbetalingene skal etterregnes mot inntekter og dokumenterte utgifter.

Avtalene er vedlagt denne artikkelen. Det gjøres oppmerksom på at tilleggsavtalen med Go-Ahead Norge AS ble signert før direktoratet hadde mulighet til å signere for perioden 1. mai til 31. mai. Derfor ble denne forlenget i mai (og har to versjoner).

Avtalene gjelder fra 12. mars til 31. mai. Jernbanedirektoratet har for denne perioden utbetalt følgende (i kroner):

Avtale

Tilleggsvederlag 12. mars – 31. mai

Vygruppen AS

289 502 176

Vy Gjøvikbanen AS

1 794 540

Go-Ahead Norge AS

64 353 340

Flytoget AS

39 677 419

I slutten av mai foreslo Samferdselsdepartementet ytterligere én milliard kroner til kjøp av persontransport med tog. Dette forslaget skal, sammen med andre forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2020, behandles i Stortinget 19. juni.