Mulige tiltak for bedre utnyttelse av togkapasiteten gjennom Oslo

I en tilleggsutredning anbefaler Jernbanedirektoratet fortsatt at Flytog-tilbudet innlemmes i det øvrige togtilbudet gjennom Oslo. Et eget tilbud for reisende til flyplassen kan opprettholdes med egne soner i togene.

 

Det er større etterspørsel enn hva det er kapasitet til på jernbanen i Oslo-området. (Foto: Njål Svingheim)

For å sikre en best mulig utnyttelse av togenes kapasitet gjennom Oslo anbefalte Jernbanedirektoratet i juni at Flytogets tilbud etter hvert integreres i det øvrige togtilbudet gjennom Oslo. Et omfattende utredningsarbeid viser at dette er den totalt sett beste måten for å sikre et godt togtilbud til flest mulig på strekningen. Bakgrunnen for utredningen er at det er større etterspørsel på jernbanen gjennom Oslo enn hva det er kapasitet til på sporet. Derfor er det blant annet også på noe lengre sikt planer om en ny Oslotunnel for jernbanen. Flytoget har konsesjon på strekningen fram til 2028. For å lage en ny rutemodell med økt kapasitet fra 2028, konkluderte utredningen med at dette ikke er mulig uten en integrering av Flytogets tilbud i den øvrige togtrafikken.

Tilleggsutredning
På bakgrunn av denne anbefalingen ba Samferdselsdepartementet Jernbanedirektoratet om en tilleggsutredning der en så nærmere på hvordan et særskilt tilbud til reisende som skal til Oslo lufthavn kunne opprettholdes samtidig som kapasiteten på strekningen kunne økes. Jernbanedirektoratets tilleggsvurderinger viser at dette bare kan nås ved å tilby egne soner eller egne vogner i togene for denne kategorien passasjerer. -Slik sett vil det være mulig å tilby deler av togene med særskilt innredning og særskilte passasjergarantier for å opprettholde dagens høye kvalitet på tilbudet til og fra Oslo Lufthavn, viser tilleggsutredningen. Et annet alternativ som også er vurdert er å kjøre egne flytog kun fra Oslo S til Gardermoen med 15-minutters frekvens. Dette vil være et tilbud om ikke gir like god kapasitetsutnyttelse og som det også knytter seg store spørsmål til lønnsomheten ved.

Jernbanedirektoratet har derfor nå sendt over sin tilleggsutredning om kapasiteten gjennom Oslo fra 2028 der anbefalingen om å integrere flytog-tilbudet i det øvrige togtilbudet opprettholdes da dette gir best utnyttelse. Et eget tilbud for reisende til flyplassen kan løses gjennom at deler av togsettene reserveres for reisende til og fra Oslo Lufthavn.

Vedlegg:

-Tilleggsutredning

-Oversendelsbrev