Ordningen med tilleggsavtaler forlenges med åtte måneder

Ordningen med tilleggsavtaler for kjøp av persontransport med jernbane som følge av Covid-19 blir forlenget med åtte måneder, frem til 30. juni 2021. Bakgrunnen er stort bortfall av trafikk som følge av pandemien.

Tilleggsavtalene skal sikre bærekraft i de inngåtte trafikkavtalene gjennom pandemien. (Foto: Njål Svingheim) 

Covid-19 har medført en betydelig lavere etterspørsel etter togreiser. Det ventes ikke at etterspørselen normaliserer seg før en vaksine blir tilgjengelig for en stor andel av befolkningen. Samtidig er det viktig at kollektivselskapene gir et godt og smittevernfaglig forsvarlig tilbud til befolkningen, særlig et pendlertilbud til ansatte i samfunnskritiske funksjoner. Dette er bakgrunnen for tilleggsavtalene om økonomisk kompensasjon til togselskapene som ble inngått første gang 12. mars i år, og som utløper 31. oktober i år.

Samferdselsdepartementet har nå, med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020-2021), gitt Jernbanedirektoratet mandat til å forlenge ordningen med tilleggsavtaler i ytterligere åtte måneder, frem til 30. juni 2021, for å sikre et bærekraftig togtilbud også fremover. Departementet ber om at de nye avtalene tilpasses økt kunnskap om pandemien og forbedret beredskap. Relativt lavt smittepress nasjonalt åpner for en gradvis normalisering av samfunnet, men med mer spissede regionale og lokale tiltak der hvor smittenivået tilsier det.

Dette tilsier at det i større grad er hensiktsmessig at togoperatørene igjen tar noe av risikoen knyttet til kostnader og inntekter. Gjennom de nye tilleggsavtalene vil togselskapene få dekket 85 prosent av sine økonomiske tap i avtaleperioden. Togselskapene på sin side forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å redusere de økonomiske tapene, både gjennom mer effektiv drift og tiltak for å øke trafikkinntektene. Dersom togoperatørene i perioden kan drifte så effektivt at de går med overskudd i enkeltmåneder, vil de beholde 50 prosent av dette. Jernbanedirektoratet vil gjennomføre revisjon av togselskapenes regnskaper, og gjøre en vurdering av kostnadsreduserende tiltak som en del av det økonomiske oppgjøret.

Det legges til grunn et ordinært rutetilbud til kundene forutsatt dagens smittenivå i avtaleperioden. Unntaket er togavganger til/fra Sverige som er innstilt inntil videre som følge av myndighetspålagte reiserestriksjoner. Ved en eventuell smitteoppblomstring, nasjonalt eller regionalt i avtaleperioden, vil eventuelle nedskaleringer i togtilbudet bli vurdert fortløpende.

Flytoget

Jernbanedirektoratet har frem til nå inngått tilleggsavtaler med Flytoget AS for å sikre et togtilbud til/fra Oslo lufthavn som dekker hele flyplassens åpningstid. Flytoget vil tilbys ny tilleggsavtale frem til 31. desember 2020. Basert på blant annet transportfaglige vurderinger gir mandatet ikke anledning til å forlenge denne avtalen i 2021.

Jernbanedirektoratet følger situasjonen nøye, og vil i samråd med Samferdselsdepartementet vurdere tilleggsavtalene opp imot den til enhver tid rådende smittesituasjonen.