Rapport om kostnadsøkningene i Østfold: - Vanskeligere grunnforhold et hovedpunkt

Mer utfordrende grunnforhold og store forekomster av kvikkleire er den største enkeltårsaken til at kosnadsestimatene for intercityutbyggingen på Østfoldbanen har økt vesentlig. Det er nå laget en uavhengig rapport om hvordan estimatene kunne øke fra 12 til 40 milliarder kroner.

Rapporten om kostnadsøkningene er laget for Jernbanedirektoratet av Dovre Group AS og viser at det aller meste av det økte estimatet på 28 milliarder kroner på strekningen Råde-Sarpsborg kommer fra noen få deler av planleggingen.  

Her er ifølge rapporten hovedårsakene til den store økningen i kosntadsanslagene:

 • Grunnforhold
  Langt mer utfordrende grunnforhold enn først antatt og større forekomster av kvikkleire vil føre til mer kompliserte og kostbare arbeider. Dette medfører en beregnet kostnadsvekst på 12,4 milliarder kroner.
 • Stasjoner i byene
  Det har i planleggingen vært undervurdert hvor mye det koster å bygge nye stasjoner i byene Fredrikstad og Sarpsborg. Antall spor, tilstøtende prosjekter og kompliserte byggeforhold i bysentrum har ført til en kostnadsvekst på 5,5 milliarder.
 • Massedeponier
  Deponier for plassering av masse fra anlegget vil kreve mer omfattende stabiliseringsarbeider og mer bygging av anleggsveier. Dette fører til en beregnet kostnadsvekst på 3,6 milliarder.
 • Grunnerverv
  Kostnadene til kjøp av grunn og eiendom har vært undervurdert. Ifølge Dovre Group utgjør dette 2,7 milliarder kroner mer enn opprinnelig lagt til grunn.

Det var på grunn av store kostnadsøkninger underveis i planleggingen av nye InterCity-prosjekter på Østfoldbanen at Samferdselsdepartementet i september 2019 ga Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en uavhengig evaluering av planleggingsarbeidet. Anslaget på hvor mye det ville koste å bygge jernbane mellom Haug i Råde kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune hadde økt fra en forventet kostnad på 12 milliarder kroner i 2012 til om lag 40 milliarder i 2019.

Dovre Group AS ble av Jernbanedirektoratet valgt til å utføre evalueringene. Arbeidet har resultert i to rapporter - én om selve kostnadsøkningen, den andre om prosjekteierstyring og endringshåndtering.

Flere grep skal redusere risikoen for liknende kostnadsoverskridelser i fremtidig planlegging av store prosjekter på jernbanen. Disse grepene er nærmere omtalt i rapporten og omfatter blant annet ny prosjektmodell og nytt styringssystem i Bane NOR.

Vedlegg:

Rapport om kostnadsøkning (Dovre Group)

Rapport om prosjekteierstyring og endringshåpndtering (Dovre Group)

Oversendelsesbrev

Se også:

Ny mulighetsstudie for Østfoldbanen (Bane NOR)