Ringeriksbanen: Anbefaler at reguleringsplanen nå fastsettes

Jernbanedirektoratet anbefaler at reguleringsplanen for Ringeriksbanen nå fastsettes slik den foreligger. Planen balanserer alle de ulike hensynene i prosjektet på en god måte, mener direktoratet.

Illustrasjon av stasjonsområdet ved Sundvollen. (Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16)

Det var Samferdselsdepartementet som før jul ba Jernbanedirektoratet gjennomføre en vurdering av ulike forslag til mulige innsparinger i prosjektet. Disse innsparingsforslagene var utarbeidet av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 som en del av Bane NORs innspill til direktoratets svar på NTP-oppdrag 1 «Mer for pengene».

Jernbanedirektoratets vurdering er at den foreliggende reguleringsplanen for Ringeriksbanen/E16-prosjektet på en god måte balanserer alle de ulike hensyn som det gjennom planleggingsprosessen er lagt vekt på og som det er gitt føringer for.

-Vi anbefaler derfor at reguleringsplanen for prosjektet nå vedtas, sier direktør for jernbanestrategi Anita Skauge.

Flere av forslagene til mulige innsparinger er også vurdert tidligere i prosessen og lagt bort av hensyn til miljø, natur, friluftsliv eller rett og slett at selve målsettingen ved prosjektet ikke nås. Både kryssing av Kroksund lenger sør for banens del og dagsone med stasjon på Vik er utførlig diskutert i tidligere utredningsfaser. Det er også stor usikkerhet knyttet til om slike endringer vil føre til noen faktisk besparelse. Av nye forslag vil det å bygge Ringeriksbanen uten stasjon ved Sundvollen eller uten ny stasjon i Hønefoss være kuttforslag som samtidig vil føre til at selve hensikten ved prosjektet svekkes betydelig. Også andre av mulighetene for endringer er tidligere vurdert.

Ringeriksbanen har vært omtalt og planlagt i svært lang tid. Første gang prosjektet ble omtalt var i 1858.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal fastsette reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16. Byggestart er satt til 2021/22.

Vedlegg:

Brev til Samferdselsdepartementet om Ringeriksbanen/E16

Forslag til Reguleringsplan for Ringeriksbanen