Tildelingsbrev for 2020

Jernbanedirektoratet har motteke tildelingsbrevet frå Samferdselsdepartementet for 2020. I tildelingsbrevet vert måla for jernbanesektoren trekt opp, og prioriteringar og krav for 2020 vert definerte. 

Utbyggingen av dobbeltspor på Dovrebanen videre nordover fra Kleverud skal starte opp i 2020. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet gjennomfører kjøp tenester innanfor fire område:

  • Kjøp av persontransport med tog
  • Kjøp av infrastrukturtenester, drift og vedlikehald
  • Kjøp av infrastrukturtenester, planleggjing
  • Kjøp av infrastrukturtenester, investeringer

Vedlegg:

Tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 1 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 2 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 3 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 4 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 5 for 2020