Tilskuddsordning for ekspressbuss- og båtruter

Samferdselsdepartementet endret 31. januar 2022 Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19.

Jernbanedirektoratet forvalter tilskuddsordning for kommersielle buss- og båtruter som taper omsetning i korona-pandemien. (Foto: Vy)

Jernbanedirektoratet forvalter tilskuddsordningen for kommersielle buss- og båtruter med takt omsetning som følge av korona-krisen. (Foto: Vy)

Oppdatering 3.februar 2022:

Samferdselsdepartementet endret 31. januar 2022 Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19.

Dette medfører at operatørene gis en ny mulighet til å søke om tilskudd for desember 2021. Det åpnes nå også for å søke om tilskudd for perioden januar-mars 2022, så lenge myndighetspålagte smitteverntiltak faktisk gjelder.

  • Søknadsfrist for desember 2021 er 21. februar 2022
  • Søknadsfrist for januar 2022 er 21. februar 2022
  • Søknadsfrister for perioden februar-mars er tre uker etter månedens utløp

Lenke til forskriften: Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19 - Lovdata


Oppdatering 13.januar 2021:

Oversikt over omsøkte og utbetalte tilskudd finner du her(lenke)

Oppdatering 22.desember 2020:

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet forvalte tilskuddsordningen for kommersielle buss- og båtruter som følge av smittevernstiltak i forbindelse med koronaepidemien.

For månedene september 2020 til juni 2021 gis det tilskudd tilsvarende 80 prosent av beregnet tap sammenlignet med samme måned i 2019. Merk at det er krav om at smittevernstiltakene skal være myndighetspålagte for at det skal kunne gis tilskudd.

Søknadsfristen settes til 15. januar for månedene september til november 2020, deretter tre uker etter månedens utløp.

Fakta om tilskuddsordningen
Ordningen er hjemlet i Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19.

I henhold til forskriftens § 6 kan Samferdselsdepartementet bestemme format som søknaden skal sendes på. Denne myndigheten har blitt delegert Jernbanedirektoratet i supplerende tildelingsbrev. Jernbanedirektoratet har besluttet at søknaden skal sendes per epost til: post@jernbanedirektoratet.no

Videre skal søknaden inneholde følgende utover det som fremkommer i forskriften:

  • Regnskap for måneden det søkes tilskudd for, samt sammenligningsmåned per rute det søkes om tilskudd for. Dette skal sendes inn i redigerbart excelformat. Regnskapene skal følge oppstillingsplanen i regnskapsloven §6-1, samt vise sum driftsinntekter, sum driftskostnader, sum finansinntekter, og sum finanskostnader. Eventuell kompensasjon fra andre ordninger, som forskrifter, skal komme frem i egne linjer i regnskapsoppsettet. For ruter hvor sammenligningsgrunnlaget ikke er tilsvarende kalendermåned i 2019, skal dette begrunnes.
  • Virksomhetens siste årsregnskap som er innsendt Brønnøysundregistrene. Regnskapsprinsipper skal fremkomme. Det skal opplyses om eventuelle avvik av betydning fra disse prinsippene i utarbeidelse av ruteregnskapene beskrevet over.

  • Bekreftelse av ruteløyve for hver rute det søkes om støtte for. Søknadsdato skal fremkomme.

Jernbanedirektoratet forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon etter innsendt søknad, dersom det viser seg å være behov for det.

----

Oppdatering 26.november 2020:

ESA har godkjent endring i ordningen med tilskudd til Buss- og båtruter

EFTAs overvåkingsorgan ESA har nå godkjent en endring i ordningen med tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av tapte inntekter under korona-pandemien. Som følge av det er ny søknadsfrist er 15.desember.


Etter å ha vært til vurdering hos ESA, ble det 25. november klart at endringen i ordningen med tilskudd til slike ruter på grunn av store inntektsbortfall under korona-pandemien er godkjent. Samtidig er Forskriften endret i §2 annet ledd, slik at det er presisert at ruter som er opprettet av, eller som driftes av, offentlige myndigheter ikke kan motta tilskudd. Tidligere sto det at tilskudd ikke gis når operatøren får kompensasjon for offentlig tjenesteytelse på ruten. Denne formuleringen omfattet mange søkere og utelukket dermed mange fra å motta tilskudd. Innkomne søknader kan nå behandles og tilskudd utbetales i tråd med forskriften.
Søknadsfristen er i denne forbindelse forlenget til 15.desember.

-----------

Oppdatering 9.oktober 2020:

Ytterligere utsatt søknadsfrist for august

Samferdselsdepartementet har ikke avsluttet sin behandling av en henvendelse fra NHO Transport vedrørende denne tilskuddsordningen. På bakgrunn av dette har vi besluttet å utsette fristen med ytterligere en uke.

Det betyr at søknadsfristen for august måned nå er satt til 19. oktober.

---

Oppdatering 26.september 2020:

Forlenget frist for søknader gjeldende for august
Jernbanedirektoratet har mottatt en forespørsel om utsatt søknadsfrist for midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19 for august måned. Dette med bakgrunn i at NHO Transport har initiert en dialog med Samferdselsdepartementet rundt tolkning av forskriftens bestemmelser angående stønad fra ulike ordninger.

Jernbanedirektoratet har innvilget fristforlengelse for søknad gjeldende august måned til 12. oktober.

----------------

Oppdatering 13. august 2020:

Jernbanedirektoratet har på forespørsel åpnet for at bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører kan ettersendes søknad for juni måned. Bekreftelsen må sendes inn senest 28. august, som sammenfaller med søknadsfrist for måneden juli. Dette på grunn av at forskriften blitt fastsatt og presisert ila. ferieperioden. Vi presiserer at selve søknaden for juni må fortsatt sendes inn senest 17. august.

--------------

Fakta om tilskuddsordningen

Ordningen er hjemlet i Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19

Ordningen gjelder for juni, juli og august måned. Søknadsfrist for hver måned er fire uker etter utgangen av den måneden det søkes tilskudd for. Søknadsfristen for juni måned er fire uker etter at forskriften er kunngjort, det vil si 17. august.

I henhold til forskriftens § 6 kan Samferdselsdepartementet bestemme format som søknaden skal sendes på. Denne myndigheten har blitt delegert Jernbanedirektoratet i supplerende tildelingsbrev. Jernbanedirektoratet har besluttet at søknaden skal sendes per epost til: post@jernbanedirektoratet.no

Videre skal søknaden inneholde følgende utover det som fremkommer i forskriften:

  • Regnskap for måneden det søkes tilskudd for, samt sammenligningsmåned per rute det søkes om tilskudd for. Dette skal sendes inn i redigerbart excelformat. Regnskapene skal følge oppstillingsplanen i regnskapsloven §6-1, samt vise sum driftsinntekter, sum driftskostnader, sum finansinntekter, og sum finanskostnader. Eventuell kompensasjon fra andre ordninger, som forskrifter, skal komme frem i egne linjer i regnskapsoppsettet. For ruter hvor sammenligningsgrunnlaget ikke er tilsvarende kalendermåned i 2019, skal dette begrunnes.
  • Virksomhetens siste årsregnskap som er innsendt Brønnøysundregistrene. Regnskapsprinsipper skal fremkomme. Det skal opplyses om eventuelle avvik av betydning fra disse prinsippene i utarbeidelse av ruteregnskapene beskrevet over.
  • Bekreftelse av ruteløyve for hver rute det søkes om støtte for. Søknadsdato skal fremkomme.

Jernbanedirektoratet forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon etter innsendt søknad, dersom det viser seg å være behov for det.

Kontaktperson for søkere er Torgeir Dalene tlf 930 25458.


Se også: Supplerende tildelingsbrev nr 5 for 2020